Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Voorwoord

Het spoor naar de toekomst

Een omvangrijke spoorvernieuwing doorvoeren en het tegelijk mogelijk maken dat mensen elke dag meer dan een miljoen keer gebruik kunnen maken van de trein; het was een van de grootste uitdagingen waar onze mensen in 2013 voor stonden. Daarbij begeleidden we per dag meer dan tweehonderd goederentreinen met in totaal zevenduizend wagons over het spoor. Veiligheid stond daarbij voorop. Een hogere punctualiteit en betrouwbaarheid met veel meer reismogelijkheden voor mensen en transportkansen voor verladers, is het lonkend perspectief.

De ontwikkeling en het beheer van het spoor en haar verwevenheid met de samenleving, de omgeving en economische ontwikkelingen, vragen om een langetermijnvisie met oog op de toekomst. De Lange Termijn Spooragenda van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is een logische vervolgstap waarmee we verder kunnen voor een snel, hoogfrequent, zoveel mogelijk rechtstreeks en structureel betrouwbare treindienst voor reizigers en verladers. Het operationeel verbeterprogramma van NS en ProRail maakt hier onderdeel van uit.

Daarbij zal het kabinet NS en ProRail meer aansturen op de prestaties die de reizigers elke dag op hun traject ervaren en minder op gemiddelde prestaties over het gehele jaar. In de praktijk voorzien deze plannen onder meer in een snellere en eenduidige besluitvorming bij verstoringen. Hiervoor komt er één centraal orgaan onder de verantwoordelijkheid van ProRail om vervoerders en reizigers sneller te kunnen informeren en de uitstraling van verstoringen te beperken. Daarnaast zijn er plannen om de dienstverlening aan reizigers op stations te verbeteren en om een "Netwerk Nederland" te vormen, waarin alle vormen van openbaar vervoer beter op elkaar worden afgestemd.

Wij zijn volop bezig met het uitvoeren van ons strategisch programma 2012-2015 met de vier concrete doelen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, punctualiteit en duurzaamheid. Om deze doelen te realiseren sturen wij op basis van prestatie-indicatoren en werken wij nauw samen met tal van partijen in de spoorsector. Het Nederlandse spoornetwerk ondergaat een transformatie waarbij alleen al dit verslagjaar circa 1.300 projecten gaande waren, van de grootschalige verbouwing van stations tot en met veel minder zichtbare ingrepen aan het spoor, die de kwaliteit van ons hele spoornet aanzienlijk vergroten, de doorstroming bevorderen en spoorcapaciteit vergroten.

Dit gebeurt in fasen waarbij wij ons heel goed realiseren dat deze werkzaamheden af en toe ongerief en vertragingen met zich meebrengen voor reizigers en verladers. Deze omvangrijke investeringen die het ministerie van Infrastructuur en Milieu mogelijk heeft gemaakt, scheppen echter ook werkgelegenheid in een sector die door de economische crisis zwaar geraakt wordt.

Ook tijdens het doorvoeren van de vernieuwingen moeten we mogelijk blijven maken dat vervoerders hun beloften naar hun reizigers en verladers kunnen waarmaken.

In 2013 heeft ProRail 3,3 miljoen treinritten verzorgd. Wij zijn echter deels achtergebleven bij onze doelstellingen voor punctualiteit en betrouwbaarheid. Oorzaken hiervan zijn zowel technische problemen als ook de omvangrijke vernieuwingsprojecten, het weer en nieuwe dienstregelingen. Op het hoofdrailnet, waar het overgrote deel van het reizigersvervoer plaatsvindt, werden de doelstellingen gehaald. Regionale vervoerders haalden in het verslagjaar weliswaar een hogere punctualiteit (2013: 92,5 in vergelijking met 2012: 92,4) maar de afgesproken grenswaarde van 93,1 werd niet gehaald. Met een realisatie van de punctualiteit goederenvervoer van 79,6% is de norm voor 2013 (81%) niet gehaald en bleven de prestaties achter bij de 81,4% over 2012. Oorzaken hiervoor zijn onder meer seizoenseffecten, grote werkzaamheden met omleidingsroutes als gevolg en vertraging door dispunctualiteit van reizigerstreinen tussen Rotterdam en Roosendaal alsmede over de Brabantroute.

In samenspel met onze spoorpartners zijn wij bezig inefficiënties uit de processen te halen en te zoeken naar oplossingen die voorkomen dat op het zeer druk bereden spoornetwerk een enkele vertraging tot een opeenstapeling van vervolgvertragingen leidt. Ook al zijn de marges beperkt door het intensief gebruik van het spoor, toch zien wij mogelijkheden om dit probleem effectief aan te pakken. De frequentie van opvolgende treinen geeft nu weinig ruimte in de dienstregeling om na verstoringen snel bij te sturen. De komende jaren wordt met dit afbreukrisico nog meer rekening gehouden door de dienstregeling zodanig aan te passen dat die meer ruimte biedt voor bijsturing na eventuele verstoringen. De inzet is om in samenwerking met alle vervoerders in 2017 een dienstregeling te hebben die 100% volgens plan uitvoerbaar is. De aanleg van nieuwe spoorverbindingen die elkaar niet kruisen, zal hier onder meer een bijdrage aan gaan leveren.

Onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport liet zien dat het Nederlandse spoor veilig is, maar ook dat er verbeterpunten zijn. Een belangrijke drijfveer voor ons is het voorkomen van onveilige situaties. Hierbij zet ProRail het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers, aannemers en partners voorop door de Veiligheidsladder toe te passen bij aanbestedingen, maar ook om de veiligheid van onze eigen organisatie aan af te meten. Inmiddels heeft onze organisatie trede drie van de Veiligheidsladder gehaald en is daar nu voor gecertificeerd. Wij gaan steeds meer van correctie naar preventie. De aanleg van ATBvv en de voorbereiding op de aanleg van ERTMS maken daar onderdeel van uit.

Maar onze inspanningen richten zich ook op een sneller herstel. ProRail is nu in staat om tijdiger te reageren op ongewone of onverwachte situaties dan een aantal jaren geleden. Recente situaties als Borne of Hilversum hebben aangetoond dat wij in een kortere tijd kunnen herstellen, de dienstregeling vlot weten op te starten en weten te voorkomen dat er een grote olievlekwerking ontstaat.

Ten aanzien van duurzaamheid hebben wij in 2013 het meerjarenplan duurzaamheid goedgekeurd. Daarmee werken wij aan de concrete uitwerking van de verduurzaming van het spoor, en sturen wij de organisatie in de gewenste richting op basis van heldere prestatie-indicatoren. Dit jaarverslag biedt een aantal voorbeelden van de inmiddels bereikte voortgang, en laat ook zien hoezeer de inzet van innovatieve technologie de prestaties op dit gebied kan verbeteren. Wederom heeft ProRail het op een na hoogste niveau van de CO2-prestatieladder behaald. Dit is conform onze doelstelling voor 2013.

ProRail opereert in een wereld van beperkte financiële ruimte met een grote maatschappelijke zichtbaarheid en verantwoordelijkheid. Wij zijn ons daar ten volle van bewust en zetten ons in om een optimale kosten/prestatieverhouding te realiseren en tegelijkertijd te beantwoorden aan de verwachtingen van reizigers en vervoerders. Dat is geen eenvoudige opgave, zoals in 2013 ook is gebleken met opgelegde bezuinigingsopdrachten van het ministerie van IenM waarbij ProRail de komende jaren fors moet bezuinigen op de apparaatskosten. ProRail zal conform die taakstelling in 2018 structureel EUR 48 miljoen hebben bespaard. ProRail heeft in 2013 reeds een deel van deze besparing gehaald. Om de rest van de besparing te behalen heeft ProRail het voornemen om in 2014, 2015 en 2016 het aantal arbeidsplaatsen met in totaal 600 te reduceren. ProRail is zich bewust van het spanningsveld tussen deze taakstelling, de vernieuwingsslag en de dagelijkse operatie.

ProRail vernieuwt in het belang van haar spoorpartners. Dit kan ProRail alleen in samenspel mét haar belangrijkste partners en de omgeving. In de eerste plaats met de vervoerders. Vernieuwing in de relatie met haar klanten, zoals werken met concessieteams, heeft ProRail een hogere totale klantwaardering opgeleverd. Maar ook omwonenden, overheden en aannemers maken deel uit van het netwerk dat het succes van de organisatie bepaalt. De reputatie en waardering voor ProRail van reizigers, niet-reizigers, overheden en vervoerders zijn in 2013 gestegen. ProRail zal dan ook op de ingeslagen weg doorgaan. De huidige Beheerconcessie loopt eind 2014 af. ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Milieu overleggen over een nieuwe Beheerconcessie met een looptijd van 10 jaar. Naar verwachting zal deze concessie voor eind 2014 verleend zijn en de continuïteit van de huidige bedrijfsvoering van ProRail verzekeren. In de nieuwe Beheerconcessie wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu ook de relatie ProRail-Keyrail meegenomen.

Een succesvolle organisatie is een organisatie die een duidelijke focus heeft en deze vervolgens consequent doorvertaalt in de werkprocessen. ProRail heeft zich de afgelopen jaren op dit gebied sterker ontwikkeld. Zo transformeert ProRail stap voor stap naar een organisatie waarbij het werken in een keten naar de klant centraal staat. Vakmanschap en enthousiasme worden aangeboord, verbeteringen voortdurend doorgevoerd, met een focus op prestaties. ProRail is een organisatie van betrokken vakmensen die het tot hun taak zien maatschappelijke meerwaarde te bieden aan de gehele samenleving, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Dat zal in 2014 niet anders zijn – ProRail zal nieuwe initiatieven blijven ontplooien om nog efficiënter, slagvaardiger en klantgerichter te werk te gaan. Onze mensen blijven zich onvermoeibaar inzetten voor een veilig, punctueel, betrouwbaar en duurzaam spoor in het belang van iedereen.

Namens de directie van ProRail B.V.

Marion Gout-van Sinderen
President-directeur

Utrecht, 29 april 2014


Volgend artikelVeiligheid