Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Effectieve bestedingen

ProRail realiseerde in 2013 bedrijfsopbrengsten ter grootte van EUR 1,2 miljard in de vorm van exploitatiebijdragen van de Rijksoverheid (EUR 820 miljoen), gebruiksvergoeding (EUR 263 miljoen), geactiveerde productie (EUR 101 miljoen) en overige bedrijfsopbrengsten (EUR 52 miljoen). De bedrijfslasten bedroegen eveneens EUR 1,2 miljard. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening kwam uit op nul.

In 2013 werd voor circa EUR 1,3 miljard aan investeringsbijdragen ontvangen vanuit het Infrastructuurfonds (EUR 944 miljoen) en van derden (EUR 339 miljoen). In 2013 is ruim EUR 1,3 miljard besteed aan de onderhanden investeringsactiviteiten. De totale kasstroom van ProRail bedroeg EUR 19 miljoen positief.

Doelstelling van ProRail is om haar middelen zo effectief en efficiënt mogelijk te besteden en op een transparante manier verantwoording af te leggen.

Subsidies en bijdragen

ProRail is voor de financiering van haar activiteiten afhankelijk van de subsidie en vergoedingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere overheden. Daarnaast ontvangt ProRail gebruiksvergoedingen van vervoerders. De bestedingen van deze middelen aan onze bedrijfsactiviteiten worden hieronder verder toegelicht.

Investeringsprojecten

De aanleg van spoor en stations vergt grote investeringen. We zetten de beschikbaar gestelde middelen zo effectief mogelijk in volgens de afspraken met de betrokken partijen en binnen de geplande tijd. De grootste bouwprojecten worden bij 'Grafieken' vermeld (klik op 'Overzicht bouwprojecten').

Alle investeringen worden getoetst op effectiviteit. Om het proces van besluitvorming over prioritering tussen de verschillende projecten structureel en systematisch te laten plaatsvinden, is een portfoliomanagement structuur ingericht.

Onderhoud en beheer

ProRail besteedt het onderhoud aan het spoor en de transferruimten op stations uit. We laten deze onderhoudswerkzaamheden zo effectief en efficiënt mogelijk uitvoeren door gekwalificeerde aannemers. De kosten in het jaar 2013 hebben we hieronder toegelicht.

Kosten in miljoenen euro's  2012  2013
Grootschalig onderhoud  145   134
Kleinschalig onderhoud  269   267
Onderhoud transfer    66     71
Beheer   159   162
Plansubsidies    16     16
Totaal  655   650

Grootschalig onderhoud

De kosten voor grootschalig onderhoud zijn met 8% gedaald. Grootschalig onderhoud heeft betrekking op geplande grote programma’s (zoals het slijpen van het spoor) en ad hoc projecten. De daling in 2013 wordt verklaard door een lagere activiteit op het gebied van ad hoc projecten.

Kleinschalig onderhoud

De kosten voor kleinschalig onderhoud zijn nagenoeg gelijk gebleven. ProRail is samen met de aannemers een proces gestart om de onderhoudscontracten om te zetten naar Prestatie Gericht Onderhoud (PGO)-contracten. ProRail realiseert hiermee een betere kosten-prestatieverhouding.

Onderhoud transfer en beheer

De kosten voor het onderhoud van de transferruimte in stations zijn met 8% gestegen als gevolg van extra inzet van personeel en materieel ten gevolge van winterweer in de eerste maanden van 2013. De beheerkosten (beheer IT-systemen, energieverbruik van de spoorinfra en inzet bij calamiteiten) zijn met 2% toegenomen in vergelijking met 2012, voornamelijk door de invoering van het veiligheidspaspoort, ingebruikname van nieuwe IT-systemen en kosten voor de bedrijfsbrandweer.


Vorig artikelFinanciën Volgend artikelLagere kosten