Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Bericht van de raad van commissarissen

In 2013 heeft ProRail in samenspel met de spoorsector verder invulling gegeven aan veiligheid, betrouwbaarheid, punctualiteit en duurzaamheid.

Veiligheid 

De raad van commissarissen (hierna: de Raad) constateert dat ProRail in het verslagjaar trede drie van de Veiligheidsladder heeft bereikt. Het belang van en bewustzijn over veiligheid is daarmee goed verankerd in de organisatie en vormt de basis om in het komend jaar verder te kunnen bouwen op weg naar trede vier. 

Naast het bewustzijn over veiligheid is in 2013 gewerkt aan de realisatie van meer veiligheid door onder meer de uitrol van de ATB-verbeterde versie (ATB Vv) en zijn ook plannen in ontwikkeling gebracht om in de komende jaren het hele spoornet hiervan te voorzien. De uitrol heeft geleid tot een substantiële daling van het aantal passages waarbij het gevaarpunt wordt bereikt. Samen met de vervoerders zal worden bekeken hoe dit nog verder omlaag is te brengen.

Daarnaast is, om het aantal incidenten op overwegen te verminderen, samen met het ministerie gewerkt aan een landelijk verbeterprogramma overwegen. De verwachting is dat in 2014 de eerste bestuurlijke afspraken kunnen worden gemaakt om tot concrete stappen over te gaan.

Tot slot is op het gebied van gevaarlijke stoffen vanaf eind 2013 een Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen (IGS) opgeleverd waardoor realtime de wagonlijsten bekend zijn. Aldus kunnen risico's bij incidenten worden beperkt.

Betrouwbaarheid en Punctualiteit

De verbeterprocessen die in gang zijn gezet hebben in 2013 hun eerste vruchten afgeworpen, zoals een nauwere samenwerking op het terrein van de be- en bijsturing en de logistieke verbeteringen met de vervoerders. In de komende jaren wordt verwacht dat dit zal bijdragen aan een beter produkt voor de klant. Tegelijktijd is in het afgelopen jaar opnieuw gewerkt aan het vernieuwen van stations en emplacementen, de aanleg van extra spoorverbindingen en het beheer en onderhoud van de bestaande infrastructuur. Dat alles was gericht op de bijdrage aan onder rmeer een betrouwbaar en punctueel spoor. Ondanks deze inspanningen constateert de Raad dat deze beide doelen onder druk stonden, wat veelal tot uiting kwam in de waardering van ProRail door de reizigers,verladers en vervoerders.

Duurzaamheid

In het afgelopen jaar was energie efficiëntie een belangrijk speerpunt. In dat kader worden pilots uitgevoerd om stationsverlichting te dimmen op momenten dat reizigers geen gebruik maken van een station, is duurzame elektriciteit ingekocht en zijn snelheidsbeperkingen opgeheven en wissels gesaneerd. De certificering op niveau 4 van de CO2–prestatieladder geeft de waardering aan van de inspaningen die ProRail pleegt op het terrein van de duurzaamheid.

Taakstelling

In 2013 heeft het bestuur aangekondigd dat de bezuiniging ter grootte van € 48 miljoen op de apparaatskosten, die door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan ProRail is opgelegd, betekent dat naast kostenbesparingen 600 arbeidsplaatsen zullen gaan verdwijnen. Deze reductie zal doorlopen tot 2018. De Raad heeft over deze taakstelling en wijze van uitvoering met het bestuur gesproken. Inmiddels is de adviesaanvraag aan de ondernemingsraad aangeboden.

De Raad is van mening dat deze taakstelling en het feit dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu de komende jaren zelf ook minder budget beschikbaar heeft, vereist dat ProRail een strakke financiële discipline zal moeten toepassen. In 2013 zijn hiertoe de plannen uitgewerkt en eerste stappen gezet. Eén van de aandachtspunten voor de Raad in het komend jaar is erop toe te zien dat deze plannen in 2014 ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en de verhouding tussen activiteiten en daarvoor beschikbaar gestelde middelen in balans blijft en transparant is.

Tot slot

Eind 2013 heeft het bestuur van ProRail en de directie van de Nederlandse Spoorwegen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu de operationele uitwerking aangeboden van de Lange Termijn Spooragenda deel 1 (LTSA). Deze uitwerking (onder de titel: "Eerst beter, dan meer") omvat een gezamenlijke ambitie, een operationeel spoorconcept en een onderliggende verbeteraanpak om de ambitie te bereiken zoals in de LTSA geformuleerd. Inmiddels is op 28 maart 2014 de LTSA deel 2 tegelijkertijd met de operationele uitwerking aan de Tweede Kamer aangeboden. Met deze documenten wordt de koers gezet voor de komende jaren op het spoor waarin gezamenlijk optrekken gericht op de reiziger de ambitie is.

 

Dankwoord
Samenspel is de sleutel tot verdere verbetering van de prestaties van de spoorsector. Een elkaar versterkende samenwerking tussen mensen onderling en tussen organisaties. De Raad dankt het bestuur, de medewerkers van ProRail en de medewerkers van organisaties met wie ProRail heeft samengewerkt voor hun inzet in 2013.


Vorig artikelLagere kosten Volgend artikelOver de raad van commissarissen