Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Toelichting belangrijkste thema’s

Duurzaam bouwen

In 2013 had ProRail circa 1.300 bouwprojecten onderhanden. Dat waren vaak maatwerkprojecten in stedelijke gebieden die impact hebben op mens en milieu. ProRail neemt duurzaamheidsaspecten al vanaf een planfase mee in projecten en houdt rekening met de hele levenscyclus van de aan te leggen infrastructuur of object(en). Hierbij wordt onder meer gekeken naar energie & klimaat, duurzame bereikbaarheid, materialen & grondstoffen, leefomgeving, natuur & ruimte, kosten & waarde en water & bodem.

Energie & CO2-reductie

Ongeveer 2% van het nationale elektriciteitsverbruik gaat naar het spoor. Een groot deel is toe te schrijven aan het verbruik van de treinen, het energieverbruik van ProRail gelijk staat aan het verbruik van bijna 15.000 huishoudens per jaar. Reductie van het energieverbruik en CO2 emissies dragen bij aan kleinere impact van het spoor op het leefmilieu en verlagen tevens de operationele kosten van ProRail.

Veiligheid

Veiligheid staat bij ProRail op één. Het gaat ons om de veiligheid van reizigers (veilig reizen), medewerkers van ProRail, vervoerders en onze opdrachtnemers (veilig werken) en de veiligheid van het spoor voor de omgeving (veilig leven). Reizigers moeten kunnen rekenen op betrouwbare en veilige infrastructuur.

Voor de omgeving en omwonenden is de beveiliging van spoorwegovergangen een belangrijk aandachtspunt. ProRail voerde, net als in voorgaande jaren, in 2013 regelmatig campagne om het bewustzijn te vergroten van de risico’s op en rond het spoor.

Werken aan en rond het spoor kent specifieke risico’s zoals de hoogspanning op de bovenleiding en het rangeren van treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen. Samen met onze aannemers zorgen we dat niemand daarbij onnodig risico loopt. Zo hebben we in de spoorbranche gezamenlijk afspraken gemaakt over veilig werken. We bekijken zorgvuldig of het treinverkeer tijdens werkzaamheden moet worden aangepast. En iedereen die op spoorwegterrein komt, moet daarvoor met ingang van 2014 een geldig Digitaal Veiligheidspaspoort hebben.

Geluids- en trillingenreductie

ProRail treft waar nodig maatregelen om hinder door geluid en trillingen te verminderen of te voorkomen. ProRail wil ten minste voldoen aan de wet- en regelgeving op dit gebied. Ook hebben we ons aangesloten bij het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) van de overheid en voeren de geluidmaatregelen uit die daaruit voortvloeien, zoals het plaatsen van raildempers, geluidsschermen en het reduceren van mogelijke hinder van machines en bouwverkeer bij spoorvernieuwingen.

Betrouwbaarheid spoor

ProRail besteedt veel aandacht aan het terugbrengen van het aantal vermijdbare verstoringen naar nul. Zo wordt bij winterweer een aangepaste dienstregeling ingezet en werken sneeuwploegen aan een snel herstel van vastgelopen wissels. Verder werken we samen met de overheid aan extra voorzieningen op stations. Als we vernieuwingen aan het spoor uitvoeren, voorzien we reizigers tijdig van actuele spoorinformatie, via de borden op de stations, in kranten en op social media.

Biodiversiteit & Inpassing in leefomgeving

Met zorgvuldig beheer van de 3.600 hectare aan spoorbermen en de bouw van ecoducten en faunapassages ondersteunen wij het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit. Ook onderzoeken we de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor het spoor en hoe we daarop kunnen anticiperen. Zo houden we het spoor toekomstbestendig.

Aansluiting andere types OV

Het spoor speelt een grote rol in de mobiliteit van Nederland. Gebruikers verwachten dat de trein een goed alternatief is voor bijvoorbeeld de auto en de vrachtauto. Wij werken aan hoogfrequente, snelle, betrouwbare verbindingen met goede aansluitingen op andere vervoertypes. Zo blijft het spoor een aantrekkelijke en toekomstbestendige vorm van mobiliteit.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Onder gevaarlijke stoffen verstaan we brandbare en giftige gassen en vloeistoffen, zoals chloor, benzine en ammoniak. Als deze stoffen vrijkomen, kan dat grote gevolgen voor de omgeving hebben. Daarom doen we er – samen met overheden en vervoerders – alles aan om de risico’s te beperken en het transport zo veilig mogelijk te maken. Met alle betrokken partijen maken we duidelijke afspraken over veilig transport. In 2013 werkten we met Keyrail en de goederenvervoerders aan Informatie Gevaarlijke Stoffen (IGS), een centraal informatiesysteem waarin actuele informatie wordt bijgehouden over wagens met gevaarlijke stoffen.
IGS kan ook een rol gaan spelen voor Basisnet Spoor, een systeem dat op termijn aan gemeenten en industrie duidelijkheid bieden over het transport van gevaarlijke stoffen. Adequate informatievoorziening is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

Mensenrechten

ProRail respecteert (internationale) wet- en regelgeving en hanteert het uitgangspunt dat minimaal aan de norm moet worden voldaan. ProRail opereert in een Nederlandse markt en doet hoofdzakelijk zaken met Nederlandse stakeholders. Voor ProRail is het voldoen aan mensenrechten een vanzelfsprekendheid. ProRail houdt zich op dit terrein vooral bezig met het oplossen van eventuele klachten van medewerkers of partijen waarmee ProRail zaken doet als een medewerker of derde partij zich gediscrimineerd voelt. In voorkomende gevallen is het Reglement Klachtenprocedure Ongewenst Gedrag van toepassing. ProRail heeft tevens een Gedragscode voor medewerkers en vertrouwenspersonen die speciaal zijn opgeleid ten behoeve van de klachtenprocedure.


Vorig artikelOnze waardeketen Volgend artikelMaatschappelijk verantwoord ondernemen