Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Balans per 31 december 2013

Bedragen in miljoenen euro's (vóór verwerking van het resultaat)

Activa   31 december 2013 31 december 2012
           
Vaste activa          
Materiële vaste activa 1 20.160   19.820  
Financiële vaste activa 2 1   1  
      20.161   19.821
Vlottende activa          
Vorderingen 3 138   171  
Liquide middelen 4 609   590  
      747   761
           
Totaal Activa     20.908   20.582
           
Passiva   31 december 2013 31 december 2012
           
           
Eigen vermogen 5   5.477   5.704
           
Voorzieningen 6   32   32
           
Langlopende schulden 7   14.491   13.772
           
Kortlopende schulden 8   908   1.074
      -   -
           
Totaal Passiva     20.908   20.582


Vorig artikelRaad van commissarissen Volgend artikelWinst- en verliesrekening 2013