Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp
Toon inhoudsopgave jaarverslag

3 Vorderingen

Vorderingen

 31 december 201331 december 2012
   
Vorderingen op derden 83 97
Vordering op de Rijksoverheid - -
Vorderingen op deelnemingen 10 8
Vorderingen omzetbelasting - 25
Vorderingen omgevingswerken 19 23
Vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades 9 10
Overige vorderingen 2 3
Overlopende activa 15 5
Totaal 138 171

Bij de waardering van de Vorderingen is bij de vorderingen op derden en vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid van EUR 12 miljoen (2012: EUR 12 miljoen). Alle posten hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

Vorderingen op derden

Het saldo vorderingen op derden bestaat uitsluitend uit vorderingen op debiteuren, voornamelijk in het kader van gefactureerde projectkosten en gebruiksvergoedingen aan derden.

Vorderingen op deelnemingen

 31 december 201331 december 2012
   
Voorgeschoten bedragen aan Relined 2 2
Vooruitbetaalde huur glasvezelkabelnet aan Relined (looptijd tot en met 2019) 2 2
Gefactureerde, nog niet ontvangen bedragen van Keyrail 4 3
Nog te factureren aan Keyrail wegens geleverde diensten 1 1
Totaal 10 8

Vorderingen omzetbelasting

Ultimo 2013 heeft ProRail per saldo een verplichting inzake de omzetbelasting (zie Kortlopende schulden). De vordering op de belastingdienst ultimo 2012 bestaat uit de aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal 2012, groot EUR 24 miljoen, alsmede twee specifieke vorderingen omzetbelasting uit voorgaande jaren.

Vorderingen omgevingswerken

ProRail voert werken in de omgeving van de spoorinfrastructuur uit in opdracht en voor rekening en risico van derden, voornamelijk gemeenten en provincies. De kosten voor de betreffende objecten komen niet voor activering door ProRail in aanmerking en laten samen met de gedeclareerde bedragen het onderstaande verloop zien:

 20132012
   
Stand per 1 januari 23 16
   
Kosten in het boekjaar 70 43
Gedeclareerde bedragen in het boekjaar -74 -36
Stand per 31 december 19 23

Vorderingen uit hoofde van door derden veroorzaakte schades

Het saldo bestaat uit vorderingen op derden die schade hebben veroorzaakt aan eigendommen van ProRail.

Overlopende activa

De overlopende activa bestaat voor EUR 11 miljoen aan vooruitgefactureerde kosten en EUR 4 miljoen aan nog te factureren bedragen.


Vorig artikel2 Financiële vaste activa Volgend artikel4 Liquide middelen