Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp
Toon inhoudsopgave jaarverslag

5 Eigen vermogen

 Gestort KapitaalWettelijke reserve deelnemingenAgioHerwaarderings-reserveOverige reservesOnverdeeld resultaatTotaal
        
Stand per 31 december 2012 0,02 0,4 1.599 4.100 5 - 5.704
        
Mutaties 2013       -
Resultaat deelnemingen - 0,1 - - - - 0
Resultaat lopend boekjaar - - - - - - -
Herwaardering vaste activa lopend boekjaar - - - -3 - - -3
Vrijval herwaarderingsreserve MVA - - - -224 - - -224
Stand per 31 december 2013 0,02 0,5 1.599 3.873 5 - 5.477

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt EUR 90.000 en is verdeeld in 200 aandelen van elk EUR 450. Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bestaat uit 44 aandelen (2012: 44 aandelen) en bedraagt EUR 19.800 (2012: EUR 19.800). Alle geplaatste en volgestorte aandelen zijn in handen van Railinfratrust B.V., statutair gevestigd te Utrecht. De aandelen van Railinfratrust B.V. zijn 100% in handen van de Nederlandse Staat, waarvoor het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gevestigd te 's-Gravenhage.

Wettelijke reserve deelnemingen

De wettelijke reserve deelnemingen is gevormd voor het deel van het eigen vermogen van de deelnemingen dat niet zonder beperking kan worden uitgekeerd.

Agio

Agio is ontstaan door kapitaalstortingen op de uitgifte van aandelen boven de nominale waarde.

Herwaarderingsreserve

De (wettelijke) herwaarderingsreserve bevat de ongerealiseerde herwaardering op de materiële vaste activa. In 2013 is de herwaarderingsreserve met EUR 3 miljoen afgenomen als gevolg van het saldo van de positieve en negatieve herwaardering. ProRail verwacht geen fiscale resultaten uit hoofde van de herwaardering, daarom is geen belastinglatentie gevormd. De vrijval herwaarderingsreserve materiële vaste activa betreft het verschil tussen de afschrijvingskosten en de boekwaardeverliezen op basis van vervangingswaarde en de afschrijvingen op basis van historische aanschafwaarde van EUR 224 miljoen.

Overige reserves

De overige reserves bevatten de vrij uitkeerbare reserves.

Onverdeeld resultaat

Onder het Onverdeeld resultaat zijn de jaarlijkse exploitatieresultaten verantwoord. In 2013 is een nettoresultaat van EUR - miljoen (2012: EUR - miljoen) behaald.


Vorig artikel4 Liquide middelen Volgend artikel6 Voorzieningen