Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp
Toon inhoudsopgave jaarverslag

7 Langlopende schulden

 31 december 201331 december 2012
   
Onderhandse leningen 314 314
Overlopende passiva 14.177 13.458
Totaal 14.491 13.772

Onderhandse leningen

 Ministerie van FinanciënInstitutionele beleggersTotaal
    
Stand per 31 december 2012 241 73 314
    
Toevoegingen - - -
Aflossingen - - -
Stand per 31 december 2013 241 73 314

Specificatie onderhandse leningen< 1 jaar1 - 5 jaar> 5 jaarTotaal
     
2% tot 4% - 166 75 241
4% tot 6% - - - -
6% tot 8% - - 73 73
Totaal - 166 148 314

Reële waarde

De reële waarde van de onderhandse leningen bedraagt EUR 374 miljoen (2012: EUR 393 miljoen) en is bepaald met behulp van beschikbare marktinformatie en schattingsmethoden. De marktwaarde van de onderhandse leningen is geschat aan de hand van de contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente. Als grondslag voor de marktrente is hierbij gebruik gemaakt van rentevoeten op Europese staatsleningen met vergelijkbare looptijd.

Overlopende passiva

 31 december 201331 december 2012
   
Vooruitontvangen Omgevingswerken 171 166
Investeringsbijdragen 14.006 13.292
Totaal 14.177 13.458

Vooruitontvangen Omgevingswerken

ProRail voert in opdracht van derden, voornamelijk gemeenten en provincies, werken uit zoals onderdoorgangen, spoorwegovergangen en geluidswallen. Deze partijen hebben aan ProRail een vergoeding betaald bij oplevering van het werk of betalen jaarlijkse vergoedingen. Deze vergoedingen worden door ProRail onder de schulden verantwoord ter financiering van periodiek onderhoud aan en toekomstige vernieuwing van deze objecten. Hiernaast is er sprake van oprenting tegen 2,15% (2012: 1,63%). Ten aanzien van de uitputting bij onderhoud wordt verondersteld dat deze gelijk is aan de jaarlijkse inningen en oprenting over de gestorte afkoopsommen. Bij vernieuwing wordt de aanwending uitgevoerd op basis van feitelijke mutaties vanuit de projecten (EUR 10 miljoen). De verantwoorde bijdrage inzake omgevingswerken heeft overwegend een langlopend karakter. Het kortlopende deel van de bijdrage heeft betrekking op de jaarlijkse aanwending voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.

 OnderhoudVernieuwingTotaal
    
Stand per 31 december 2012 32 142 174
    
Bijdragen 9 4 13
Oprenting 1 3 4
Aanwending -8 -2 -10
Stand per 31 december 2013 34 147 181
    
Omgevingswerken - kortlopend 8 2 10
Omgevingswerken - langlopend 26 145 171
Stand per 31 december 2013 34 147 181

Investeringsbijdragen

De investeringsbijdragen betreffen de bijdragen van de Rijksoverheid en van derden voor de financiering van investeringen in materiële vaste activa. Deze gelden worden op de balans verantwoord. De vrijval vindt plaats in de vorm van amortisaties naar rato van de afschrijvingskosten op de desbetreffende materiële vaste activa. In de Investeringsbijdragen is een bijdrage, groot EUR 26 miljoen (2012: EUR 50 miljoen), opgenomen voor verwachte tekorten op de dekking van de kosten voor Projectmanagement, Engineering, Administratie en Toezicht (PEAT) die gemaakt worden in de planuitwerkingsfase en de realisatiefase van een project (AK schommelfonds).

 Rijksoverheid Derden Totaal
    
Stand per 31 december 2012 12.073 1.698 13.771
    
Ontvangen bijdragen 929 261 1.190
Amortisatie a.g.v. desinvesteringen -120 -18 -138
Amortisatie a.g.v. afschrijvingen -298 -43 -341
Overige mutaties -12 -10 -22
Stand per 31 december 2013 12.572 1.888 14.460
    
Investeringsbijdrage - kortlopend 392 62 454
Investeringsbijdrage - langlopend 12.180 1.826 14.006
Stand per 31 december 2013 12.572 1.888 14.460

Ontvangen bijdragen

De toevoegingen van de investeringsbijdragen betreffen de ontvangen bijdragen van de Rijksoverheid voor 2013 van EUR 929 miljoen (2012: EUR 852 miljoen) en van derden, met name gemeenten en provincies, van EUR 261 miljoen (2012: EUR 187 miljoen). Het aandeel waarover niet wordt afgeschreven heeft betrekking op terreinen en bedraagt ultimo 2013 EUR 618 miljoen (2012: EUR 615 miljoen).

Amortisatie a.g.v. desinvesteringen

De amortisatie als gevolg van desinvesteringen hebben grotendeels betrekking op projecten binnen de categorie Werken in constructie (EUR 105 miljoen). Het restant (EUR 33 miljoen) heeft betrekking op boekwaardeverliezen.

Amortisatie a.g.v. afschrijvingen

De amortisatie als gevolg van afschrijvingen betreffen de vrijval van Investeringsbijdragen ten gunste van de winst- en verliesrekening. Deze staan tegenover de betreffende afschrijvingskosten van de materiële vaste activa.

Overige mutaties

De Overige mutaties op de Investeringsbijdragen hebben betrekking op aanpassingen van Investeringsbijdragen als gevolg van mutaties in de egalisatie in verband met economisch eigendom derden (EUR 17 miljoen), correctie ontvangen bijdragen voorgaande jaren (EUR 6 miljoen), incidentele resultaten transfer (EUR 3 miljoen) en dotatie aan het AK schommelfonds (EUR -4 miljoen).


Vorig artikel6 Voorzieningen Volgend artikel8 Kortlopende schulden