Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp
Toon inhoudsopgave jaarverslag

9 Bedrijfsopbrengsten

 20132012
   
Exploitatiebijdragen Rijksoverheid820816
Gebruiksvergoeding263251
Geactiveerde productie eigen bedrijf101115
Overige bedrijfsopbrengsten5255
Totaal1.2361.237

Exploitatiebijdragen Rijksoverheid

Deze verantwoorde bijdragen van EUR 820 miljoen (2012: EUR 816 miljoen) betreffen de van de Rijksoverheid verkregen middelen voor capaciteitsmanagement, verkeersleiding, onderhoud en kapitaallasten van het landelijke railnet. De verantwoorde bijdragen bestaan uit de onderstaande componenten:

Specificatie opbouw exploitatiebijdragen 2013 2012
     
Initiële beschikking op (subsidie-)aanvraag 1.017 1.165
Aanvullende subsidiebeschikking 56 12
  1.073 1.177
     
Overige (project-)beschikkingen 38 52
Overloop vanuit beschikkingen voorgaand jaar 5 7
  43 59
  1.116 1.236
     
Financiering investeringswerken -246 -363
Fonds winterweer 2 -
Keyrail -29 -27
Vrijval beschikte middelen -19 -25
Overheveling projecten naar volgend jaar -4 -5
  -296 -420
Totaal exploitatiebijdragen 820 816

Gebruiksvergoeding

  2013 2012
   
Opbrengsten gebruiksvergoeding 268 255
Prestatieregelingen -5 -4
Totaal 263 251

De in rekening gebrachte gebruiksvergoeding bedraagt EUR 268 miljoen (2012: EUR 255 miljoen), waarvan EUR 251 miljoen (2012: EUR 239 miljoen) voor personenvervoerders en EUR 17 miljoen (2012: EUR 16 miljoen) voor goederenvervoerders en overige vervoerders. Deze bedragen hebben betrekking op de aan spoorwegondernemingen in rekening gebrachte vergoedingen voor het gebruik van het gemengde net inclusief HSL-Zuid. De toename van EUR 13 miljoen ten opzichte van 2012 is te verklaren door enerzijds een positief volume-effect van EUR 5 miljoen en anderzijds een positief prijseffect van EUR 8 miljoen. Het volume-effect heeft betrekking op een toename van het reizigersvervoer. Daarnaast is er voor EUR 5 miljoen verrekend met de spoorwegondernemingen vanwege overeengekomen prestatieregelingen met betrekking tot verstoringen van het treinverkeer en voor het rijden met stilgemaakt materieel (regeling stille kilometers).

Geactiveerde productie eigen bedrijf

Geactiveerde productie eigen bedrijf is het toerekenen aan c.q. het doorbelasten van de uren van projectmedewerkers tegen een kostendekkend tarief aan investeringswerken. Hierdoor worden alle investeringsuitgaven geactiveerd, naast engineerings- en bouwkosten ook de kosten van projectmanagement. Algemene overheadkosten worden niet geactiveerd. Het niveau van de geactiveerde productie in 2013 is lager dan vorig jaar, dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat enkele grote projecten afgerond zijn (zoals Hanzelijn) of in de uitvoeringsfase zijn beland (zoals SAAL en grote stationsprojecten). In deze fase worden minder activeerbare uren besteed dan in de eerdere projectfasen. Daarnaast is het kostendekkend tarief qua opbouw aangepast in 2013 met als gevolg een hoger percentage aan overheadkosten en daardoor een relatief minder activeerbaar deel.

Overige bedrijfsopbrengsten

 20132012
   
Opbrengsten deelnemingen 12 11
Periodieke ontvangsten van lagere overheden voor onderhoud en stroom 9 7
Levering van reisinformatie aan vervoerders (voornamelijk NS-Reizigers) - 11
Geactiveerde productie omgevingswerken 8 5
Grondtransacties 2 2
Informatievoorziening verkeersleiding 4 3
Diversen 17 16
Totaal 52 55

Opbrengsten deelnemingen

De post Opbrengsten deelnemingen bestaat uit doorbelastingen aan Keyrail B.V. uit hoofde van door ProRail verrichte diensten, zoals detachering van treindienstleiders.


Vorig artikel8 Kortlopende schulden Volgend artikel10 Exploitatielasten