Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp
Toon inhoudsopgave jaarverslag

GRI Tabel

GRI G4 code GRI G4 indicator Verwijzing Directe beantwoording
G4-1 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie. Voorwoord  
G4-2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden. Voorwoord,
onze stakeholders, strategie, risicomanagement
 
G4-3 Naam van de organisatie. Corporate Governance ProRail BV
G4-4 Voornaamste merken, producten en/of diensten. Organisatie  
G4-5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie. Organisatie Utrecht 
G4-6 Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duurzaamheidskwesties). Organisatie  
G4-7 Eigendomstructuur en de rechtsvorm. Structuur van de onderneming  
G4-8 Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten). ProRail in het kort  
G4-9 Omvang van de organisatie. Kerncijfers  
G4-10 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio. Kerncijfers  
G4-11 Percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt.   Alle medewerkers van ProRail vallen onder de CAO met uitzondering van enkele individuele directie- en managementleden (circa 1%).
G4-12 De waardeketen van de organisatie. Organisatie  
G4-13 Significante veranderingen tijdens de verslaggevingsperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom of de waardeketen   Er zijn geen significante veranderingen geweest tijdens de verslagperiode
G4-14 Toepassing van het voorzorgsprincipe.   Klimaatverandering is nog steeds een thema met enige controverse en wereldwijd onderdeel van veel discussies. De spoorsector heeft materiele impact op klimaatverandering doordat het een grootverbruiker van energie is. ProRail kan als infrabeheerder het energieverbruik beinvloeden. ProRail hanteert het voorzorgprincipe voor als het gaat om klimaatverandering.
G4-15 Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale charters, principes of andere initiatieven die worden onderschreven. Voorwoord (Green deal duurzaam GWW) ProRail heeft de volgende externe charters onderschreven 1. UN Global Compact principles (middels lidmaatschap UIC) 2. Meerjaren afspraken energie (MJA3) 3. Green Deal Duurzaam GWW 4. Code Tabaksblat 5. CO2 prestatieladder 6. Global Reporting Initiative
G4-16 Lidmaatschappen van verenigingen en/of nationale internationale belangenorganisaties.   Union Internationale des Chemins de Fer (UIC), Rail Net Europe (RNE), European Rail Infrastructure Managers (EIM), Rail Cargo Information Netherlands, Railforum, railAlert, Stichting bewuste bouwers, Raad voor Vastgoed Rijksoverheid, Rijksprojectenacademie, Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen, Kennis in het Groot (KING), Stichting Ondergronds Bouwen, Raad van advies Instituut voor Bouwrecht, Adviesraad van de Raad van Arbitrage voor de bouw, Stichting Bouwpluim, Bouwreflectie, Innovatietafel, Stichting Vernieuwing Bouw, Dutch Innovation Centre for Electric Road Transport, VNO-NCW, De Slinger Utrecht
G4-17 a. Overzicht van entiteiten opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de organisatie of in gelijkwaardige documentatie. b. Entiteiten in de geconsolideerde jaarrekening die niet zijn opgenomen in het verslag. Maatschappelijk verslaggevingbeleid Jaarrekening KeyRail, Relined
G4-18 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag. Maatschappelijk verslaggevingbeleid  
G4-19 Overzicht van alle materiële aspecten die geïdentificeerd zijn in het proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag. Materialiteisanalyse, toelichting belangrijkste thema's  
G4-20 De grenzen van de materiële aspecten die binnen de organisatie vallen. Materialiteisanalyse
toelichting belangrijkste thema's
 
G4-21 De grenzen van de materiële aspecten die buiten de organisatie vallen. Materialiteisanalyse
toelichting belangrijkste thema's
 
G4-22 Verslag van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de informatie verstrekt in eerdere rapporten, en de redenen voor deze aanpassingen. Jaarrekening (zie: stelselwijziging)  
G4-23 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van de reikwijdte en aspectenafbakening.   Er zijn geen significante veranderingen geweest tijdens de verslagperiode
G4-24 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken. Materialiteisanalyse,
toelichting belangrijkste thema's
 
G4-25 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden

Materialiteisanalyse,
toelichting belangrijkste thema's

 
G4-26 Benadering van het betrekken van belanghebbenden Materialiteisanalyse,
toelichting belangrijkste thema's
 
G4-27 De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd. Materialiteisanalyse,
toelichting belangrijkste thema's, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam spoor
 
G4-28 Verslaggevingsperiode.   Jaar 2013
G4-29 Datum van het vorige verslag.   14 maart 2013
G4-30 Verslaggevingcyclus   Jaarlijks
G4-31 Contactpersoon   Contact
G4-32 a. De 'in accordance' optie die de organisatie heeft gekozen. b. GRI-index voor de gekozen optie. c. Verwijzing naar het externe assurance-rapport, indien het rapport extern is geverifieerd. GRI index GRI4 Comprehensive zonder accountantscontrole
G4-33 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het betrekken van externe assurance van het verslag. Maatschappelijk verslaggevingbeleid  
G4-34 Bestuursstructuur van het hoogste bestuurslichaam en de commissies die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming ten aanzien van economische, sociale en ecologische impact. Corporate Governance structuur De directie besluit over strategische onderwerpen zoals ambitie en doelstellingen. De management teams van de drie bedrijfsonderdelen besluiten over tactische onderwerpen zoals de planning, monitoring en investeringen in verbetermaatregelen. Het veiligheid- en milieubeleid op tactisch niveau wordt vastgesteld door Landelijk Comité Milieu resp. Veiligheid, waarin de MT’s van de drie bedrijfsonderdelen met toereikend mandaat vertegenwoordigd zijn en namens de MT’s kunnen besluiten. De bedijfsonderdelen nemen operationele besluiten.
G4-35 Het proces voor het delegeren van bevoegdheden door het hoogste bestuursorgaan naar managers en andere werknemers inzake de economische, sociale en ecologische onderwerpen. Corporate Governance structuur  
G4-36 Verantwoordelijkheid voor economische, milieu-en sociale onderwerpen, op directieniveau en of functionarissen die rechtstreeks rapporteren aan het hoogste bestuursorgaan. Corporate Governance structuur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Duurzaamheid is een integraal onderdeel is van het lijnmanagement, ondersteund door de staffuncties milieu. Milieu is een onderwerp dat integraal onderdeel uitmaakt van het werk van de drie bedrijfsonderdelen VenD, Operatie en Projecten. De directeuren van deze respectievelijke afdelingen dragen deze lijnverantwoordelijkheid.
G4-37 Het consultatieproces tussen stakeholders en het hoogste bestuursorgaan over economische, ecologische en sociale onderwerpen. De betrokkenheid van stakeholders bij onze organisatie  
G4-38 De samenstelling van het hoogste bestuursorgaan. Corporate Governance structuur  
G4-39 Rol van de voorzitter van het hoogste bestuursorgaan. Corporate Governance structuur
 
G4-40 Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van het hoogste bestuursorgaan en de criteria voor benoeming. Corporate Governance structuur
 
G4-41 Processen waarmee het hoogste bestuursorgaan waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden en gemanaged. Corporate Governance structuur
 
G4-42 De rol van het hoogste bestuurslichaam en top managers in de ontwikkeling, goedkeuring, en actualisering van de missie en visie, strategie, beleid en doelstellingen ten aanzien van economische,ecologische en sociale impact. Duurzaam spoor Het meerjarenplan duurzaamheid 2013-2015 is vervolgens op 25 juni 2013 vastgesteld door de directie.
G4-43 Maatregelen die zijn genomen om de kennis over economische, ecologische en sociale onderwerpen van het hoogste bestuursorgaan verder te ontwikkelen. Corporate Governance structuur In 2013 is het onderwerp duurzaamheid meerdere malen in het directieteam besproken waarbij ook duurzaamheidsonderwerpen inhoudelijk aan de orde zijn geweest. Daarnaast was duurzaamheid een van de thema’s in een top 35 bijeenkomst en een top 100 bijeenkomst waarin ook het directieteam participeert. Ook heeft meer dan de helft van het directieteam deelgenomen aan het Low Car Diet project en wordt het thema regelmatig met individuele leden van het directieteam besproken, bijvoorbeeld in ‘dagstart’ bijeenkomsten of door bezoek van een NGO.
G4-44 Evaluatieproces van de prestaties van het hoogste bestuursorgaan met betrekking tot de besturing van de economische, ecologische, en sociale onderwerpen en acties ondernomen naar aanleiding van deze evaluatie. Corporate Governance structuur, RvC verslag  
G4-45 De rol van het hoogste bestuursorgaan bij de identificatie en het managen van de economische, ecologische en sociale impact, risico's en kansen. Corporate Governance structuur, risicomanagement  
G4-46 De rol van het hoogste bestuursorgaan bij het beoordelen van de effectiviteit van risicomanagementprocessen van de organisatie ten aanzien van economische, ecologische en sociale onderwerpen. Corporate Governance structuur,
risicomanagement
Onderdeel van reguliere planning&control cyclus
G4-47 De frequentie van de evaluatie door het hoogste bestuurslichaam ten aanzien van de economische, ecologische en sociale impact, risico's en kansen. Corporate Governance structuur,
risicomanagement
 
G4-48 Het hoogste orgaan of functie die het duurzaamheidsverslag beoordeelt en goedkeurt en tevens zorgdraagt dat alle materiële aspecten zijn afgedekt. Duurzaam spoor De directie beoordeelt het jaarverslag. De directie heeft tevens de materialiteitsanalyses goedgekeurd en het meerjarenplan duurzaamheid.
G4-49 Het proces voor communicatie over kritische zorgen aan het hoogste bestuursorgaan. Risicomanagement De communicatie van kritieke zorgen richting de directie gaat onder andere via de vertouwenspersoon, die de melding van een medewerker ontvangt. Daarnaast kunnen meldingen ook binnen komen via de klokkenluidersregeling (bron: ProRail Gedragscode)
G4-50 De aard en het totale aantal kritische zorgen die zijn gecommuniceerd aan het hoogste bestuursorgaan en de procedures die gevolgd zijn om deze aan te pakken en op te lossen.   Er is in 2013 1 melding geweest van discriminatie (zie HR3). In 2013 zijn geen kritische zorgen geuit.
G4-51 Beloningsbeleid van de leden van het hoogste bestuurslichaam, topmanagers en leidinggevenden. RvC verslag  
G4-52 Het proces voor het vaststelling van beloning. RvC verslag  
G4-53 Het proces dat zorgdraagt dat standpunten van belanghebbenden ten aanzien van beloning worden meegenomen. RvC verslag  
G4-54 De verhouding van het jaarsalaris van de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van het jaarsalaris van alle werknemers.   Deze ratio bedroegt 4,14 in 2013, gemeten aan de hand van het totale jaarsalaris.
G4-55 De verhouding van de procentuele toename van de jaarlijkse totale vergoeding voor de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van deze toename voor alle werknemers.   De salarisstijging voor de best betaalde persoon bedroeg 0% in 2013. De salarisstijging op basis van het ProRail gemiddeld bedroeg 2,1% in 2013.
G4-56 De waarden, principes, standaarden en gedragsnormen van de organisatie, zoals gedragscodes en ethische codes.   ProRail hecht aan een professionele opstelling van haar medewerkers. Zakelijke contacten –zowel binnen als buiten de organisatie – zijn integer, rechtmatig en doelmatig. ProRail verwacht van al haar medewerkers, onberispelijk gedrag, ongeacht hun functie. Zij voeren hun werk uit binnen de geldende normen voor het vakgebied en zijn verantwoordelijk voor eigen handelen, gedrag en keuzes. De kernwaarden van ProRail vormen de basis voor de opstelling van medewerkers (ProRail gedragscode).
G4-57 De interne en externe procedures ten aanzien van ethiek en gedrag, alsmede zaken met betrekking tot integriteit, zoals hulplijnen of advieslijnen.   Elke ProRail medewerker kan intern zijn melding doen van onethisch gedrag, dit kan bij de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen geeft indien daar behoefte aan is ook advies. Meldingen van buiten kunnen terecht komen bij de vertrouwenspersoon deze kunnen echter ook direct bij de directie worden gemeld.
G4-58 De interne en externe procedures voor het melden van (vermoeden van) onethisch of onwettig gedrag, en zaken die verband houden met integriteit, zoals escalatie van het lijnmanagement, klokkenluidersregeling of meldpunten.   Medewerkers van ProRail moeten op een adequate en veilige wijze vermoede misstanden binnen de organisatie kunnen melden. Daarom is een integriteitsbeleid opgesteld. Een betrokkene van een vermoedelijk misstand kan een melding maken bij een verantwoordelijke en/of zijn of haar leidinggevende. Daarnaast kan een melding worden gemaakt van ongewenst gedrag en integriteitsschendingen bij een vertrouwenspersoon (Ongewenst Gedrag en Integriteit). Een klacht kan ook (direct) worden ingediend bij de klachtencommissie. Een melding van ongewenst gedrag blijft altijd vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon Integriteit heeft ook een signalerende rol. Dat betekent dat hij zich tot de directie kan wenden om misstanden aan de orde te stellen.
Economische prestatie indicatoren
  DMA: economische prestaties Effectieve bestedingen, lagere kosten, jaarrekening  
  DMA: Effectieve bestedingen Effectieve bestedingen
 
  DMA: Lagere kosten Lagere kosten  
  DMA: Professioneel opdrachtgeverschap Professioneel Opdrachtgeverschap  
G4-EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd. Effectieve bestedingen, jaarrekening  
G4-EC2 Financiële implicaties en andere risico’s en mogelijkheden voor de activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaatverandering.   Het spoor is gevoelig voor extreem weer. Treinreizigers weten dit uit eigen ervaring, maar ook statistisch is dit terug te zien. Lange termijn klimaatverandering brengt toename van een aantal extremen met zich mee.ProRail wil de effecten van een veranderend klimaat op het spoorsysteem inzichtelijk en beheersbaar maken. Deze ambitie hebben we vertaald in twee doelstellingen voor 2015 en 2020: 1. In 2015 heeft ProRail in samenwerking met de ketenpartners routekaart naar een ‘klimaatrobuust’ spoorsysteem uitgewerkt en vastgesteld. 2. In 2020 heeft ProRail een pakket met maatregelen klaar, dat, waar nodig, ingezet kan worden. Het pakket bevat onder meer een monitoringsplan en zowel proces- als fysieke maatregelen. Daar waar nodig zijn al maatregelen getroffen.
G4-EC3 Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie. Jaarrekening Niet in de balans opgenomen regelingen, pensioenverplichtingen  
G4-EC4 Significante financiële steun van een overheid. Effectieve bestedingen, bedrijfsopbrengsten, Investeringsbijdragen, exploitatiebijdragen.  
G4-EC5 Spreiding in de verhouding tussen het standaard aanvangssalaris en het lokale minimumloon op belangrijke bedrijfslocaties.   In Nederland heeft iedere werknemer het wettelijke recht op een minimumloon en wordt er geen onderscheid gemaakt naar geslacht en/of regio. ProRail moet zich aan de nederlandse wet- en regelgeving houden. Daarnaast zijn de salarisschalen inclusief aanvangs- en eindsalaris opgenomen in de cao van ProRail. Hieruit is op te maken dat het laagste aanvangssalaris (EUR 1.652; 2013) hoger is dan het wettelijke minimumloon (EUR 1.478). Het toepassingsgebied voor de activiteiten van ProRail is uitsluitend 1 locatie/gebied, en dat is Nederland.
G4-EC6 Aandeel van het management dat afkomstig is uit de lokale gemeenschap op significante bedrijfslocaties.   ProRail is alleen actief in Nederland; deze indicator is derhalve niet materieel voor ProRail
G4-EC7 Ontwikkeling en impact van investeringen in infrastructuur en ondersteunende diensten.   Het bouwen en onderhouden van infrastructuur is één van de ProRail kernactiviteiten. Deze indicator is daarom geen indirecte impact voor ProRail maar een directe impact gerapporteerd onder EC1
G4-EC8 Beschrijving van significante indirecte economische impacts.   ProRail heeft een indirecte economische impact op de arbeidsmarkt mede omdat ProRail grote infrastructurele projecten aanbesteedt. Dit geldt met name voor de bouwsector waar ProRail een belangrijke opdrachtgever is. Daarnaast heeft ProRail een belangrijke indirecte economische impact op congestie gebieden en ontsluiting van meer afgelegen dun bevolkte gebieden.
G4-EC9 Percentage van uitgaven aan lokaal gevestigde leveranciers.   Deze indicator is niet relevant voor ProRail. ProRail is alleen actief in Nederland en doet overwegend zaken met Nederlandse bedrijven.
Milieu prestatie indicatoren
       
G4-EN1 Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume.   ProRail laat continu investeringsprogramma’s uitvoeren voor uitbreiding en vervanging van infrastructuur (spoorinfrastructuur en stations). Daarbij worden veel gebruikte materialen, apparaten etc. uit de infrastructuur verwijderd, en nieuwe materialen aangevoerd en aangebracht door de leveranciers van ProRail. De op jaarbasis gebruikte materiaal hoeveelheden zijn niet bekend en derhalve kan deze indicator niet betrouwbaar worden gerapporteerd.
G4-EN2 Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit gerecyclede materialen Duurzaam spoor Zie ook EN1
G4-EN3 Energieverbruik binnen de organisatie. Duurzaam spoor 1121 TJ (in 2012: 1028TJ). Hiervan is 990 TJ duurzaam ingekocht als groene stroom. Er is gebruik gemaakt van actuele cijfers tot en met het derde kwartaal aangevuld met een prognose voor het vierde kwartaal van 2013.
G4-EN4 Energieverbruik buiten de organisatie. Duurzaam spoor Voor 2013 bedraagt dit 11.167TJ. In 2012 was het energieverbruik gelijk aan 12150TJ.
G4-EN5 Energie intensiteitratio.   ProRail rapporteert deze indicator voor 3 categoriën. Cijfers voor 2013 zijn nog niet bekend. In 2012: Stations (gerapporteerd per m2): 0,179 GJ/m2 Infra (per km spoor): 99,603 GJ/km Kantoren (per m2): 1,0376 GJ/m2 De energie Efficiency Index bedroeg 89.9% in 2012 (zie ook MJA3 rapportage).
G4-EN6 Reductie van het energieverbruik. Duurzaam spoor ProRail heeft in 2013 een besparing gerealiseerd van 33,5TJ (in 2012: 18TJ).
G4-EN7 Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten. Duurzaam spoor ProRail heeft een aantal Tijdelijke SnelheidsBeperkingen (TSB's) op kunnen heffen en een aantal wissels gereduceerd. Dit heeft een reductie van het energieverbruik van de vervoerders opgeleverd van 28TJ.
G4-EN8 Totale wateronttrekking per bron.   ProRail onttrekt geen water direct van bronnen; daarom is deze indicator niet materieel
G4-EN9 Waterbronnen waarvoor wateronttrekking significante gevolgen heeft.   ProRail onttrekt geen water direct van bronnen; daarom is deze indicator niet materieel
G4-EN10 Percentage en totaal volume van gerecycled en hergebruikt water.   ProRail onttrekt geen water direct van bronnen; daarom is deze indicator niet materieel
G4-EN11 Bedrijfslocaties die eigendom zijn, gehuurd worden, beheerd worden in of grenzen aan beschermde gebieden alsmede gebieden met een hoge biodiversiteitwaarde buiten beschermde gebieden.   In 2012 is door ProRail een kaart opgesteld met spoordoorskruisingen van Natura2000 gebieden. Alhoewel het spoor aan verandering onderhavig is, zijn er in 2013 slechts zeer geringe wijzigingen in het aantal en de locatie van de doorkruisingen. De kaart geeft derhalve een getrouw beeld van het spoor en doorkruisingen van Natura200 gebieden. We verwijzen derhalve naar het jaarverslag van 2012.
G4-EN12 De significante impact van activiteiten, producten en diensten op de biodiversiteit in beschermde gebieden alsmede gebieden met een hoge biodiversiteitwaarde buiten beschermde gebieden. Duurzaam spoor  
G4-EN13 Beschermde of herstelde habitats. Duurzaam spoor Voor de aanleg van de Hanzelijn is in 2013 ca 23 ha van de in totaal 95 ha natuurcompensatie opgeleverd. Het resultaat van een samenwerking tussen ProRail, gemeente Dronten, Waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer. Voor de spoorverdubbeling Utrecht CS - Houten is in 2013 een deel van de geplande ecologische en landschappelijke maatregelen gerealiseerd: aan de zuidkant van Utrecht zijn ecoduikers aangelegd en de 'sporendriehoek (splitsing Arnhem - Den Bosch is ecologisch ingericht.
G4-EN14 Aantal op de rode lijst van de IUCN vermelde soorten en soorten op nationale beschermingslijsten met habitats in gebieden binnen de invloedssfeer van bedrijfsactiviteiten, ingedeeld naar hoogte van het risico van uitsterven. Duurzaam spoor In 2013 zijn binnen het eigendomsgebied van ProRail ruim honderd verschillende beschermde soorten vaatplanten, zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen waargenomen waarvan 30 streng beschermde soorten (tabel 3), 40 beschermde soorten (tabel 2) en 36 algemeen beschermde soorten (tabel 1) (bron Nationale Databank Flora en Fauna, periode 2009-2013). Bovenstaande betreft soorten die op nationaal niveau beschermd zijn, op grond van de Flora en faunawet. Hierin zijn ook de soorten opgenomen die beschermd zijn op grond van de Europese Habitatrichtlijn.
G4-EN15 Directe emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 1). Duurzaam spoor 14,5kton (in 2012: 10kton); Zie ook Prorail op de prestatieladder
G4-EN16 Indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 2). Duurzaam spoor 2kton (in 2012: 4kton); Zie ook Prorail op de prestatieladder
G4-EN17 Andere relevante indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 3). Duurzaam spoor Deze getallen zijn nog niet bekend voor 2013. In 2012 bedroegen de emissies: ~150kton (ten gevolge van materialengebruik voor aanleg en onderhoud van het spoor) en ~700kton (ten gevolge van tractieenergie van de vervoerders)
G4-EN18 Broeikasgassenemissie-intensiteitratio. Duurzaam spoor Deze data kan momenteel nog niet betrouwbaar gerapporteerd worden door ProRail.
G4-EN19 Reductie van broeikasgasemissies. Duurzaam spoor 2.5kton ten opzichte van 2012. Er was een stijging van de scope 1 emissies in 2013. De scope 2 emissies zijn in 2013 gedaald. Dit heeft geresulteerd in een stijging van de emissies van ProRail.
G4-EN20 Emissie van ozonafbrekende stoffen. Duurzaam spoor Emissies ozonafbrekende stoffen van ProRail is niet materieel; deze wordt derhalve niet gerapporteerd.
G4-EN21 NOx, SOx en andere significante luchtemissies.   Het is niet zo dat spoor geen emissies heeft, maar in het algemeen zijn ze niet van grote invloed en leiden ze niet tot overschrijding van normering. Derhalve komen in de jaarrapportage Luchtkwaliteit van RIVM, de woorden ‘spoor’ en ‘ trein’ niet voor. Voor de luchtkwaliteit zijn wegvervoer en industrie dominant; derhalve is deze indicator niet materieel.
G4-EN22 Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming   Waterverbruik bij ProRail vindt plaats in de kantoren (ongeveer 20%) en op rangeerterreinen (ongeveer 80%). Op de rangeerterreinen levert ProRail watervoorzieningen aan de vervoerders voor het wassen van treinen in wasstraten, het wassen van interieurs van treinen, voor het aanvullen van watervoorraden in de treinen overige activiteiten in kantoren en werkplaatsen. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor hun waterverbruik en het eventuele besparingsbeleid. Derhalve is deze indicator niet materieel.
G4-EN23 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingmethode.   In totaal heeft afvalverwerker in 2013 633 ton afval verwijderd en verwerkt voor ProRail. Dit bestond uit de volgende categorieën: restafval 421 ton, papier/karton 197 ton, voedselresten 7 ton, glas 5 ton, folie/kunststoffen 1 ton, bouw & sloopafval 0.5 ton, gevaarlijk afval 0,4 ton, hout 0,2 ton, wit/Bruingoed 0,09 ton. Dit overzicht betreft het afval van de ProRail kantoorlocaties.
G4-EN24 Totaal aantal en volume van significante lozingen.   Verspilling van olie, benzine, chemicalien en andere stoffen spelen geen rol in de kernprocessen van ProRail; derhalve is deze indicator niet materieel
G4-EN25 Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd, geëxporteerd of verwerkt afval dat als gevaarlijk geldt op grond van bijlage I, II, III en VIII van de Conventie van Bazel en het percentage afval dat internationaal is getransporteerd.   ProRail vervoert zelf geen gevaarlijk afval; daarom is deze indicator niet materieel
G4-EN26 Benaming, grootte, beschermingsstatus en biodiversiteitwaarde van wateren en gerelateerde habitats die significante gevolgen ondervinden van de waterafvoer en -afvloeiing van de verslaggevende organisatie.   ProRail voert zelf geen water af naar wateren; daarom is deze indicator niet materieel
G4-EN27 Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie. Duurzaam spoor Deze wordt reeds onder andere indicatoren gerapporteerd (energie, broeikasgasemissies en biodiversiteit); daarom is deze indicator niet materieel
G4-EN28 Percentage producten dat is verkocht en waarvan de verpakking is ingezameld, naar categorie.   ProRail levert geen producten met verpakkingsmateriaal; daarom is deze indicator niet materieel
G4-EN29 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en - regelgeving.   Totale waarde van boetes bedroeg 9007€ in 2013. Het totaal aantal niet-monetaire sancties betrof 58 (Dit betrof 2 overtredingen met bestuursrechtelijke sancties en 56 overtredingen geconstateerd door het bevoegd gezag).
G4-EN30 Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen die worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie en het vervoer van personeelsleden   Materialen ten behoeve van aanleg en onderhoud van het spoor worden door aannemers vervoerd; daarom is deze indicator niet materieel
G4-EN31 Totale uitgaven aan en investeringen in milieubescherming naar type.   ProRail is momenteel niet in staat deze investeringen betrouwbaar te rapporteren. Reden is dat deze dermate verweven zijn met de operationele activiteiten dat deze niet afzonderlijk gespecificeerd zijn
G4-EN32 Percentage van nieuwe leveranciers dat gescreend is op milieucriteria.   ProRail is een opdrachtgeverorganisatie. Daardoor is de mate waarin opdrachtnemers / leveranciers rekening houden met milieucriteria van grote invloed op het resultaat van ProRail. 45 á 60 % van de inkoopomzet betreft werkzaamheden die de veiligheid en beschikbaarheid van de spoorinfrastructuur beïnvloeden. Deze omzet loopt via de ProRail erkenningsregeling. Binnen deze regeling wordt 100% gescreend op de aanwezigheid van een milieumanagement systeem cf ISO 14001, of delen daarvan voor zover nodig om te kunnen blijven voldoen aan de regelgeving die voor het bedrijf relevant is. Naast het screenen van haar belangrijkste opdrachtnemers (die werkzaamheden aan het spoor verrichten,) stelt ProRail inkoopvoorwaarden, contractbepalingen en duurzaam inkoopeisen ten aanzien van milieu aspecten.
G4-EN33 Significante bestaande en potentiële negatieve impact op milieu in de supply chain, alsmede de getroffen maatregelen. Professioneel Opdrachtgeverschap ProRail kan op dit moment niet betrouwbaar rapporteren op deze indicator. ProRail heeft wel beleid en onderneemt activiteiten om haar negatieve impact in de supply chain te verbeteren ten aanzien van het milieu, arbeidsomstandigheden en de samenleving. Dit doet ProRail door: 1. Algemene inkoopvoorwaarden en het stellen van selectie en gunningseisen aan leveranciers; 2. Toezicht houden op de bedrijfsvoering en werkzaamheden van leveranciers; 3. Samenwerking met de gehele spoorbranche middels actieve deelname aan de werkzaamheden van de stichting railAlert op het gebied van veiligheid (arbeidsveiligheid en spoorwegveiligheid).
G4-EN34 Aantal milieuklachten ingediend, aangepakt en opgelost door middel van formele klachtenprocedures. Tevredenheid en evaluatie van onze stakeholders In 2013 zijn in totaal 7288 vragen/klachten bij Publiekscontacten binnengekomen. Van deze 7288 vallen er 2041 ( = 28%) onder de categorie milieu ProRail registreert onder de categorie milieu vragen/klachten over : • Geluid en trillingen • Natuur (kappen, snoeien, slootonderhoud) • Stank/vervuiling • Beeld en Licht Het aantal van 2041 in de categorie milieu is onder te verdelen naar: Geluid en trillingen 1240 (= 61%) Natuur 402 ( =20%) Stank/vervuiling 203 (=10%) Beeld en Licht 196 (= 9%) Het aantal opgeloste klachten kan door ProRail niet betrouwbaar worden gerapporteerd.
Arbeidsomstandigheden en indicatoren voor volwaardig werk
G4-LA1 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep en geslacht. Medewerkers ProRail had de volgende aantallen indiensttredingen in 2013: Mannen jonger dan 30 jaar: 70 Tussen 30 en 50 jaar: 65 Ouder dan 50 jaar: 7 Vrouwen jonger dan 30 jaar: 19 Tussen 30 en 50 jaar: 22 Ouder dan 50 jaar: 3
G4-LA2 Uitkeringen aan voltijdmedewerkers die niet beschikbaar zijn voor deeltijdmedewerkers, per grootschalige activiteit.   ProRail heeft geen verschillen in arbeidsvoorwaarden voor full-time (FT) en part-time (PT) medewerkers. Een uitzondering hierop zijn de VTW en OBP regelingen. Beide regelingen zijn bedoeld voor optimalisatie van de prive-werk balans voor FT medewerkers. Deze gelden niet voor PT medewerkers omdat deze gekozen hebben om minder te werken en voor een andere invulling gekozen hebben m.b.t privé-werkbalans.
G4-LA3 Herintreding en retentieratio na ouderschapsverlof, naar geslacht.   In 2013 keerden 79 van de 85 medewerkers terug na ouderschapsverlof. De 'terugkeer naar werk' ratio is derhalve 93%. De retentieratio zal worden gerapporteerd in 2014.
G4-LA4 Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen, inclusief of dit wordt gespecificeerd in collectieve overeenkomsten.   Bij ProRail is geregeld sprake van organisatiewijzigingen. Bij ProRail is in dit kader van toepassing de Sociale Spelregels en het Sociaal Plan. ProRail vraagt vooraf formeel advies aan de OR obv de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De OR geeft binnen een redelijke termijn haar advies. Vervolgens neemt ProRail haar ondernemensbesluit met dit besluit is duidelijk welke functies vervallen, (on-) gewijzigd blijven of nieuw ontstaan. Na dit besluit volgt de uitvoering en volgt het plaatsingsproces van medewerkers. Hele proces is verloopt volgens een streng protocol via Sociale Spelregels en Sociaal Plan (onderdeel van de CAO Sociale Eenheid) dat op ProRail van toepassing is. Voor alle ProRail medewerkers geldt een opzegtermijn van 1 maand zoals geregeld in de CAO. In een aantal specifieke gevallen worden in de arbeidsovereenkomsten afwijkende afspraken gemaakt.
G4-LA5 Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke arbo-commissies van werkgevers en werknemers die bijdragen aan de controle op en advies over arbo-programma’s.   Alle medewerkers van ProRail worden gerepresenteerd door arbo-commissies. Deze arbo-commissies vallen onder de ondernemingsraad en houden zich bezig met zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en welzijn.
G4-LA6 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen naar geslacht en regio. Veilig werken, duurzame
inzetbaarheid
 
G4-LA7 Werknemers met een hoog risico op ziekten die verband houden met hun beroep.   ProRail is hoofdzakelijk een kantooromgeving waar het risico gering is. Enkele functies hebben ook werkzaamheden aan het spoor in een risicovolle omgeving. ProRail bedient echter ook vervoerders van gevaarlijke stoffen en desbetreffende medewerkers kunnen in aanraking komen met gevaarlijke stoffen; Deze stoffen komen alleen vrij bij incidenten. ProRail heeft in haar veiligheidsmanagement systeem (VMS) maatregelen opgenomen om deze risico's in te dammen
G4-LA8 Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden.   Ter verhoging van de duurzame inzetbaarheid van ProRail-medewerkers heeft ProRail doelen vastgesteld in de ProRail CAO '13-'15. Dit betreft onder andere: het faciliteren van gezond en plezierig werken, het vergroten van loopbaanscope, het vergroten van (interne) mobiliteit door middel van het Loopbaancentrum opgericht in 2013 voor alle in-door en uitstroom inclusief reintegratie. KPI's voor de 0in- door en uitstroom zijn momenteel nog in ontwikkeling.Daarnaast heeft ProRail een vitaliteitsprogramma opgestart in 2013.
G4-LA9 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie.   ProRail kan op dit moment niet betrouwbaar rapporteren op deze indicator.
G4-LA10 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van werknemers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan. Betrokken werkgever  
G4-LA11 Percentage werknemers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling naar geslacht en medewerkercategorie.   Het percentage werknemers dat is ingelicht bedroeg in 2013 in totaal 97%. Van de afzonderlijke medewerkersgroepen bedragen de percentages: leidinggevende / vrouw: 96% leidinggevende / man: 97% niet-leidinggevende / vrouw: 97% niet-leidinggevende / man 97%
G4-LA12 Samenstelling van bestuurslichamen en onder-verdeling van werknemers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep en andere indicatoren van diversiteit. Betrokken werkgever  
G4-LA13 Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen naar werknemercategorie en bedrijfslocatie.   ProRail maakt geen onderscheid tussen de salarisschalen voor mannen en vrouwen. De verhouding van de actuele salarissen (gerapporteerd als ratio voor vrouw/man) is als volgt: directie: 111% management: 88% niet-management: 82%
G4-LA14 Percentage van nieuwe leveranciers die gescreend zijn op 'arbeidsomstandigheden' criteria.   ProRail is een opdrachtgeverorganisatie. Daardoor is de mate waarin opdrachtnemers / leveranciers rekening houden met arbeidsomstandigheden van grote invloed op het resultaat van ProRail. 45 á 60 % van de inkoopomzet betreft werkzaamheden die de veiligheid en beschikbaarheid van de spoorinfrastructuur beïnvloeden. Deze omzet loopt via de ProRail erkenningsregeling. Binnen deze regeling wordt 100% gescreend op de aanwezigheid van een VCA certificaat, maatschappelijk verantwoord arbeidsvoorwaardenbeleid, het voldoen aan betalingsverplichtingen sociale zekerheidsbijdragen, gedrag jegens werknemers en ingehuurde medewerkers als een goed en maatschappelijk verantwoord werkgever, toepassing cao (geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden indien en voorzover de CAO Railinfrastructuur algemeen verbindend is verklaard) en beloning in te huren arbeidskracht dient minimaal gelijk te zijn aan dat van vergelijkbare eigen werknemers.
G4-LA15 Significante bestaande en potentiële negatieve impact op arbeidsomstandigheden in de supply chain, alsmede de getroffen maatregelen. Professioneel Opdrachtgeverschap Zie EN33
G4-LA16 Aantal klachten over arbeidsomstandigheden ingediend, aangepakt en opgelost door middel van formele klachtenprodecures. Tevredenheid en evaluatie van onze stakeholders Er zijn in 2013 2 klachten ingediend waarbij mensen hun zorgen uiten over onveilige arbeidsomstandigheden.
Mensenrechten
G4-HR1 Percentage van en totaal aantal aanmerkelijke investeringsovereenkomsten waarin clausules over mensenrechten zijn opgenomen of waarvan de naleving van de mensenrechten is getoetst.   De activiteiten van ProRail vinden uitsluitend in Nederland plaats waar de mensenrechten zijn geborgd in nationale wet- en regelgeving. ProRail opereert en investeert dus niet in gebieden waar de bescherming van de mensenrechten (kinderarbeid en gedwongen arbeid e.d.) in het geding is; daarom is deze indicator niet materieel
G4-HR2 Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en procedures betreffende aspecten van mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten, met inbegrip van het percentage van het personeel dat de trainingen gevolgd heeft.   Niet materieel; zie HR1
G4-HR3 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen.   ProRail is alert op discriminatie. Medewerkers kunnen in geval van ongewenst gedrag en discriminatie contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Tevens kan een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie Ongewenst Gedrag. Er is in 2013 1 melding geweest van discriminatie. Deze melding is momenteel nog in behandeling.
G4-HR4 Activiteiten en leveranciers waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk risico zou kunnen gelden voor het recht op de uitoefening van de vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen, alsmede de maatregelen die zijn getroffen ter ondersteuning van deze rechten.   Niet materieel; zie HR1
G4-HR5 Activiteiten en leveranciers waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van kinderarbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van kinderarbeid.   Niet materieel; zie HR1
G4-HR6 Activiteiten en leveranciers waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van gedwongen of verplichte arbeid, alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van gedwongen of verplichte arbeid.   Niet materieel; zie HR1
G4-HR7 Percentage van het beveiligingspersoneel dat training heeft gevolgd in het beleid of de procedures van de organisatie betreffende aspecten van de mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten.   Niet materieel; zie HR1
G4-HR8 Totaal aantal gevallen van overtreding van de rechten van de inheemse bevolking, alsmede de getroffen maatregelen.   Niet materieel; zie HR1
G4-HR9 Totaal aantal en percentage van de activiteiten welke onderworpen zijn aan mensenrechten reviews of impact assessments.   Niet materieel; zie HR1
G4-HR10 Percentage van nieuwe leveranciers dat gescreend is op 'mensenrechten' criteria.   ProRail doet hoofdzakelijk zaken met Nederlandse en enkele Europese leveranciers. Nederland en andere Europese landen hebben de mensenrechten in nationale en Europese wetgeving geborgd. Mensenrechten staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden; zie ook HR1
G4-HR11 Significante bestaande en potentiële negatieve impact op mensenrechten in de supply chain, alsmede de getroffen maatregelen.   Niet materieel; zie HR1
G4-HR12 Aantal klachten over mensenrechten ingediend, aangepakt en opgelost door middel van formele klachtenprocedures. Tevredenheid en evaluatie van onze stakeholders Er zijn in 2013 geen klachten ingediend over mensenrechten
Maatschappelijk
G4-SO1 Effecten van de activiteiten op de gemeenschap. Hinder beperken Uit analyse van klachten blijkt dat het grootste aandeel van klachten komt door geluidsoverlast. Alle ProRail projecten worden getoetst op het onderwerp geluid. Indien geluidgroei dreigt plaats te vinden, wordt dit ofwel opgevangen met maatregelen aan de bron (zonder procedure, derhalve zonder afstemming met de omgeving), ofwel met maatregelen in de overdracht (geluidschermen) of aan de gevel van woningen (met procedure en derhalve altijd op basis van inspraak van de omgeving. Er kan derhalve worden gesteld dat in 100% van de ProRail “operations” geluid is meenemen.
G4-SO2 Activiteiten met een significante bestaande en potentiële negatieve impact op de lokale gemeenschap. Hinder beperken ProRail maakt in opdracht van het Ministeie van IenM een geluidkaart. Deze geluidkaart laat zien wat de impact is van geluid op baanvakken op de omgeving. Deze geluidkaart wordt door de Minister vastgesteld en gepubliceerd voor het publiek via internet (www.geluidspoor.nl).
G4-SO3 Percentage van en totaal aantal bedrijfseenheden geanalyseerd op corruptiegerelateerde risico’s. Integriteit, risicomanagement  
G4-SO4 Communicatie en training inzake anticorruptiebeleid en -procedures. Integriteit,
risicomanagement
a) De Gedragscode van ProRail wordt jaarlijks breed gecommuniceerd aan alle medewerkers van ProRail. Deze is gepubliceerd op het intranet van de organisatie. b) Zie onder a) c) ProRail verstrekt aan haar business partners een document waarin de business principles zoals vastgelegd in de gedragscode worden gecommuniceerd. d) ProRail verzorgt voor het hoogste management niveau (zgn “ top 100”) een themabijeenkomst over integriteit waaronder anti-corruptie training.
G4-SO5 Bevestigde gevallen van corruptie, alsmede de getroffen maatregelen. Integriteit,
risicomanagement
 
G4-SO6 Totale waarde van politieke bijdragen naar lidstaat en ontvanger / begunstigde.   Daar ProRail zich te allen tijde onafhankelijk en objectief opstelt doet men bij ProRail geen contributies aan politieke partijen en zal ook geen politieke voorkeur naar buiten uiten. Om deze reden is de indicator niet materieel.
G4-SO7 Totaal aantal rechtszaken vanwege concurrentiebelemmerend gedrag, anti-kartel-, en monopolistische praktijken, alsmede de resultaten van deze rechtszaken.   De issues zoals anti trust, monoplie en anti competatief gedrag is niet van toepassing op de rol die ProRail inneemt in de sector. Daarom is deze indicator niet materieeel.
G4-SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving.   Totale waarde van boetes bedroeg € 5342 in 2013 als gevolg van verkeersovertredingen.
G4-SO9 Percentage van nieuwe leveranciers dat gescreend is op 'impact op de samenleving' criteria.   ProRail is een opdrachtgeverorganisatie. Daardoor is de mate waarin opdrachtnemers / leveranciers rekening houden met omgevingscriteria van grote invloed op het resultaat van ProRail. 45 á 60 % van de inkoopomzet betreft werkzaamheden die de veiligheid en beschikbaarheid van de spoorinfrastructuur beïnvloeden. Deze omzet loopt via de ProRail erkenningsregeling. Binnen deze regeling wordt 100% gescreend op eisen op het gebied van integriteit en uitsluiting in geval van delicten in strijd met de beroepsgedragsregels.
G4-SO10 Significante bestaande en potentiële negatieve impact voor de samenleving in de supply chain, alsmede de getroffen maatregelen.   Zie EN33
G4-SO11 Aantal klachten over impact op de samenleving ingediend, aangepakt en opgelost door middel van formele klachtenprocedures. Tevredenheid en evaluatie van onze stakeholders In 2013 zijn in totaal 7288 vragen/klachten bij Publiekscontacten binnengekomen. Van deze 7288 vallen er 2041 (=28%) onder de categorie milieu ProRail registreert onder de categorie milieu vragen/klachten over : • Geluid en trillingen • Natuur (kappen, snoeien, slootonderhoud) • Stank/vervuiling • Beeld en Licht Het aantal van 2041 in de categorie milieu is onder te verdelen naar: Geluid en trillingen 1240 (=61%) Natuur 402 (=20%) Stank/vervuiling 203 (=10%) Beeld en Licht 196 (=9%) Het aantal opgeloste klachten kan door ProRail niet betrouwbaar worden gerapporteerd.
G4-PR1 Percentage van significante product-en service categorieën waarvoor de impact voor gezondheid en veiligheid wordt beoordeeld in het kader van verbetering. Veilig reizen, leven, werken Veiligheid van reizigers, medewerkers en omwonenden staat bij ProRail centraal en is een van de strategische pijlers. Continue monitoring en verbeteren van veiligheid is daarom onderdeel van het ProRail beleid. ProRail monitort haar diensten op continue verbetering. Dit is geformaliseerd in het Veiligheid Management Systeem.
G4-PR2 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende gevolgen voor gezondheid en veiligheid van producten en diensten gedurende de levensduur, naar type resultaat. Veilig reizenleven,
werken
ProRail had in 2013 20 overtredingen als gevolg van overtredingen voortvloeiende uit ILT (Inspectie Leefmilieu & Transport) en ISZW (Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid|) inspecties.
G4-PR3 Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt gesteld door procedures en het percentage van belangrijke producten en diensten die onderhevig zijn aan dergelijke informatie-eisen.   ProRail verkoopt geen consumentenproducten; derhalve is deze indicator niet materieel
G4-PR4 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende informatie over en etikettering van producten en diensten, naar type resultaat.   ProRail verkoopt geen consumentenproducten; derhalve is deze indicator niet materieel
G4-PR5 Resultaten van klanttevredenheid onderzoeken. Tevredenheid en evaluatie van onze stakeholders  
G4-PR6 Verkoop van verboden of betwiste producten.   ProRail verkoopt geen consumentenproducten; derhalve is deze indicator niet materieel
G4-PR7 Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring, naar type resultaat.   ProRail verkoopt geen consumentenproducten; derhalve is deze indicator niet materieel
G4-PR8 Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en het kwijtraken van klantgegevens.   ProRail verkoopt geen consumentenproducten; derhalve is deze indicator niet materieel
G4-PR9 Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten.   Totale waarde van boetes ten aanzien van het nalever van de spoorwegweg en de spoorveiligheidsrichtlijn bedroeg 0€ in 2013.

Vorig artikelDisclaimer Volgend artikelDMA overzicht