Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Activiteiten in 2013

In 2013 kwam de Raad bijeen in zeven reguliere vergaderingen en vonden drie extra vergaderingen plaats. Daarnaast vergaderde de Raad zes keer zonder de directie, waarvan twee vergaderingen in aanwezigheid van de aandeelhouder. Daarnaast waren er besprekingen in de verschillende commissies (zie het onderdeel Commissies van de Raad).  [link] Gedurende deze bijeenkomsten was er in het bijzonder aandacht voor het onderwerp financiële projectbeheersing. Tevens is een enkele keer via e-mailvergadering een besluit genomen.

Verder heeft een vertegenwoordigng van de Raad tijdens meerdere werkbezoeken kennis genomen van (de voortgang van) een aantal projecten. Daarbij ging het onder meer om: OV-SAAL, LEAN, ERTMS (Europese standaard voor treinbeïnvloeding en spoorwegseinen) en de infrastructurele ingrepen in Den Bosch. Ook is door een vertegenwoordiging van de Raad samen met een lid van het bestuur en DB Schenker een bezoek gebracht aan Tata Steel in IJmuiden. Tot slot is een vertegenwoordiging van de Raad aanwezig geweest bij een bespreking tussen het bestuur en de ondernemingsraad over de invulling van de door het ministerie van Infrastructuur en Milieu opgedragen taakstelling.

Besluiten in 2013

De Raad stelde in 2013 vast:

 • Het verslag van de raad van commissarissen over 2012;
 • Het voorstel aan de aandeelhouder voor herbenoeming van de heer Kooijman.

In 2013 gaf de Raad zijn goedkeuring aan of instemming met de eerste plannen voor de invulling van de taakstelling en de jaarrekening 2012. Goedgekeurd werden investeringen in:

 • De nieuwbouw van de nieuwe VL post in Utrecht;
 • Migratie van de bestaande ICT systemen uit de huidige VL-post Utrecht;
 • Het ICT systeem VOS;
 • Het programma VKL-Uit.

De raad besprak in 2013 onder meer:

 • Veiligheidsdossiers;        
 • Het programma 2012-2015;
 • De winterproblematiek;
 • Het Fyra-dossier;
 • De financiéle projectbeheersing;
 • De Lange Termijn Spooragenda;
 • Prestatie Gericht Onderhoud;
 • De taakstelling; 
 • De interne kwartaalrapportages en de rapportages aan het ministerie;
 • Het accountantsverslag 2012;
 • De jaarrekening ProRail 2012;
 • Het verslag van de raad van commissarissen 2012;
 • Het jaarverslag ProRail 2012;
 • Prestatiegericht onderhoud;
 • GSM-R;
 • Strategisch personeelsmanagement;
 • Levering dataverbindingen aan spoorwegondernemingen;
 • Het functioneren van de directie, zowel de individuele leden als de directie als team;
 • De huisvesting van ProRail.

De Raad nam alle besluiten tijdens de reguliere vergaderingen, behalve één besluit dat niet kon wachten tot de volgende vergadering. Dit besluit werd buiten de vergadering genomen via e-mail, conform de procedure zoals vastgelegd in de statuten.


Vorig artikelOver de raad van commissarissen Volgend artikelSamenstelling van de raad