Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

De aandeelhouder

De aandelen van ProRail zijn in handen van de Nederlandse Staat, via de aparte rechtspersoon Railinfratrust BV. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu vertegenwoordigt de Staat. Als aandeelhouder is het ministerie onder meer bevoegd om:

  • De leden van de raad van commissarissen te benoemen;
  • De leden van het statutair bestuur te benoemen en te ontslaan;
  • Een accountant opdracht te geven om de jaarrekening te controleren;
  • De jaarrekening vast te stellen;
  • Het bezoldigingsbeleid van het statutair bestuur vast te stellen.

Een andere taak van de algemene vergadering is het goedkeuren van voorgenomen besluiten van het bestuur zoals expliciet benoemd in de statuten. Het gaat onder meer om besluiten over:

  • Wijzigingen in de strategie van de onderneming;
  • Het aangaan van een ingrijpende, duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon.

Als de minister volgens andere wet- en regelgeving al een goedkeurings- of instemmingspositie heeft over deze besluiten, dan is goedkeuring van de algemene vergadering niet nodig. De bevoegdheden van de aandeelhouder staan in de statuten.

In 2013 vond de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders plaats op 27 maart. Daarbij nam de aandeelhouder kennis van het jaarverslag 2012 en stelde de jaarrekening 2012 vast.

De Staat, als aandeelhouder van Railinfratrust BV, constateerde op grond van de jaarrekening van Railinfratrust BV dat de winst na belastingen in 2012 € 0 bedroeg. Er vond dan ook geen besluitvorming over winstbestemming plaats.

Daarnaast is gesproken over de samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen, prestatiegericht onderhoud, financiële prognoses en veiligheid. Verder verleende de aandeelhouder kwijting aan commissarissen en leden van het bestuur over 2012. De gewijzigde positionering van de aandeelhoudersrol binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt door de aandeelhouder en ProRail als positief ervaren. De aandeelhouder besloot de heer Kooijman te herbenoemen als commissaris.

Verder sprak de Raad in voltallige samenstelling in juni en september 2013 met de aandeelhouder. Het onderwerp van gesprek was in beide gevallen de wijze van werken binnen de topstructuur van ProRail.

Bezoldiging raad van commissarissen

Tot 1 juli 2012 ontvingen commissarissen een vaste jaarlijkse vergoeding. Daarnaast kregen commissieleden een vergoeding per bijgewoonde vergadering. Vanaf 1 juli 2012 geldt een nieuwe systematiek: de vergoeding is een vast bedrag.

Vergoedingssystematiek raad van commissarissen

(vergoeding in € per jaar, brutobedragen prijspeil 1 januari 2012)

Vanaf 1 juli 2012
 Vaste vergoedingIndien actief in een commissie (bedrag per commissie, waarbij selectie- en benoemingscommissie en de remuneratiecommissie als één commissie worden beschouwd)
President-Commissaris 30.942 7.594
Lid 19.675 7.594

De indexatie van de vergoedingen van de Raad volgt de indexatie uit de CAO ProRail. Naast deze vergoedingen ontvangen de commissarissen ook een onkostenvergoeding van € 1.216 per jaar.

Een overzicht van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen in 2013 is opgenomen in de jaarrekening.

(Neven)functies leden raad van commissarissen

Naam(Neven)functie
De heer M.A.M. Boersma Functie:
 Commissaris
 Nevenfuncties:
 Voorzitter Raad van Commissarissen Telegraaf Media Groep
 Lid Raad van Commissarissen PostNL
 Voorzitter Raad van Toezicht VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg
 Non-executive Director Neste Oil Corporation, Finland
 Chairman Prometheus Energy Group, Redmond, Washington, USA
 Senior Adviser First State Investments, UK
 Voorzitter/lid van enige stichtingen
Mevrouw J.G.H. HelthuisFunctie:
 Zelfstandig adviseur
 Nevenfuncties:
 Lid raad van commissarissen Van Lanschot Bankiers (per 2 juli 2013)
 Lid van de Raad van Advies van Nintes
De heer W.E. Kooijman Functie:
 Executive Vice President Human Resources Air France KLM
 Nevenfuncties:
 Voorzitter Nederlandse Vereniging Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP)
 Lid Raad van Commissarissen B&A Groep
 Voorzitter van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Gebroeders Van Beek b.v.
De heer P.T.H. TimmermansFunctie:
 CEO AWT-Group (vrachtvervoer per spoor in centraal Europa)
 Nevenfuncties:
 Geen
Mevrouw C.J.G. Zuiderwijk-Jacobs Functie:
 Voorzitter Transitie Raad van Bestuur Kamers van Koophandel en Syntens
 Nevenfuncties:
 Commissaris Indaver (afvalbeheer)
 Bestuurslid PBLQ (advisering, onderzoek en opleiding voor de publieke sector)

Overig

ProRail heeft geen leningen verstrekt aan leden van de Raad of bestuur. Het beleid is om dat ook niet te doen.


Vorig artikelRaad en belangenverstrengeling Volgend artikelDe raad als werkgever