Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Over de raad van commissarissen

De Raad houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij ProRail. De Raad staat het bestuur met advies terzijde. De Raad heeft drie commissies die de besluitvorming voorbereiden. De Raad is ook verantwoordelijk voor de beoordeling van de leden van het bestuur. De Raad handelt op basis van de bevoegdheden uit de statuten.

Samenstelling

De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden. Dat is zo vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Samenstelling raad van commissarissen in 2013

NaamFunctieGeboorte-jaarDatum eerste benoeming Meest recente herbenoeming Benoemd tot uiterlijk AVA volgend opHerbenoem-baar
De heer M.A.M. Boersma President-commissaris194703.09.09n.v.t.03.09.13Ja
De heer W.E. Kooijman Vice-voorzitter195021.02.0730.06.1330.06.17Ja
Mevrouw C.J.G. Zuiderwijk-Jacobs Lid196201.07.0121.03.1201.01.14Nee
Mevrouw J.G.H. HelthuisLid196213.04.11n.v.t.13.04.15Ja
De heer P.T.H. TimmermansLid196113.04.11n.v.t.13.04.15Ja

De algemene vergadering van aandeelhouders van ProRail benoemt de leden van de Raad van commissarissen, op voordracht van de Raad. De termijn is vier jaar. Een commissaris kan volgens de statuten maximaal twaalf jaar zitting hebben in de Raad.

(Her)benoemingen in 2013

In 2013 zijn geen nieuwe commissarissen benoemd. De heer Kooijman is bindend voorgedragen door de ondernemingsraad en herbenoemd. Op de jaarvergadering van 2014 zal mevrouw Zuiderwijk terugtreden uit de Raad. Dit vanwege het feit dat mevrouw Zuiderwijk niet herbenoemd kan worden in verband met de in de statuten van ProRail opgenomen maximale zittingsduur voor leden van de Raad. Ook de voorzitter van de Raad, de heer Boersma, zal op de jaarvergadering van 2014 terugtreden. Dit in verband met het feit dat op 1 januari 2013 de Wet Bestuur en Toezicht in werking is getreden waardoor een herbenoeming van de heer Boersma tot President-commsisaris, in verband met zijn andere toezichthoudende functies waarop deze wet van toepassing is, niet mogelijk is.

Profielschets commissaris

In 2010 stelde de Raad de profielschets van de Raad opnieuw vast. Deze profielschets was ook in 2013 van kracht. De kern van die schets is dat elke commissaris het beleid van ProRail op hoofdlijnen moet kunnen beoordelen. Voor de vervulling van zijn specifieke taak moet de commissaris bovendien beschikken over deskundigheid, bijvoorbeeld in veiligheid en milieu, klanten, infrastructuur, financiën, overheid, technologie en ICT. Om hun kennis in de spoorsector te vergroten, krijgen nieuwe commissarissen een uitgebreide introductie. Er wordt gestreefd naar een gemengde samenstelling wat betreft geslacht en leeftijd. De Raad constateert dat de huidige samenstelling van de Raad aansluit bij de profielschets.

Toezichtskader

Het toezichtkader dat de Raad gebruikt, bestaat onder meer uit de strategie ‘In samenspel naar een vernieuwd Nederlands spoor’ en het jaarlijkse Beheerplan. Dit plan heeft de beheerconcessie die ProRail van de overheid heeft ontvangen als basis. De jaarbegroting en managementcontracten van de leden van het bestuur maken onderdeel uit van het toezichtskader van de Raad.

Voorgenomen besluiten toetsen

Om als toezichthouder zijn rol goed kunnen vervullen legt het bestuur een aantal voorgenomen besluiten vooraf ter goedkeuring voor aan de Raad. In de statuten staat welke besluiten dat zijn. De Raad toetst de voorgenomen besluiten en de betekenis van in- en externe ontwikkelingen voor ProRail onder meer op:

  • De betekenis voor de klanten van ProRail. 
  • De bijdrage aan de realisatie van de strategische doelstellingen.
  • De financiële consequenties.
  • De beheersing van eventuele risico’s.
  • De passendheid bij de maatschappelijke positie en rol van ProRail.
  • De betekenis voor de beheersbaarheid van de organisatie.
  • De eventuele gevolgen voor de reputatie van ProRail.

Meer in zijn algemeenheid toetst de Raad de besluiten en het optreden van het bestuur op de in- en externe samenwerking, communicatie, resultaatgerichtheid en de alertheid van optreden. 

Informatievoorziening

De Raad ontvangt elk kwartaal een interne rapportage. Die rapportage bevat informatie over de voortgang van de realisatie van doelstellingen binnen ProRail. Deze informatie is geordend op algemeen beeld, de vier strategische doelen, klanttevredenheid, bezettingsontwikkeling, medewerkers en project- en exploitatieontwikkeling. In de rapportage staat ook een dashboard met de ontwikkeling van diverse prestatie-indicatoren. 

Verder ontvangt de Raad elk kwartaal de rapportage gericht aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, een overzicht van de ontwikkelingen van projecten met een verwacht hoog risico, en een overzicht dat de actiepunten monitort die voortkomen uit de jaarrekeningcontrole van het voorgaande jaar.

Tot slot krijgt de Raad zijn informatie via de informele contacten met het bestuur, met medewerkers, de ondernemingsraad en via berichtgeving in de media.


Vorig artikelBericht van de raad van commissarissen Volgend artikelActiviteiten in 2013