Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Samenstelling van de raad

De raad van commissarissen kent drie commissies die de besluitvorming van de Raad voorbereiden:

 • De auditcommissie;
 • De selectie- en benoemingscommissie;
 • De remuneratiecommissie.

De commissies hebben elk een eigen reglement. Daarin staan hun taken en bevoegdheden. De commissies hebben geen besluitvormende bevoegdheden, behalve de auditcommissie. Die is bevoegd tot goedkeuring van het auditjaarplan.

Samenstelling commissies in 2013

NaamLidmaatschap auditcommissieLidmaatschap selectie- en benoemings-commissieLidmaatschap remuneratie-commissie
De heer M.A.M. Boersma NeeJa (voorzitter)Ja
Mevrouw J.G.H. HelthuisJaJa (per 1 oktober)Ja (per 1 oktober)
De heer W.E. Kooijman NeeJaJa
De heer P.T.H. TimmermansJa (voorzitter)NeeNee
Mevrouw C.J.G. Zuiderwijk-Jacobs Ja Ja Ja (voorzitter)

Auditcommissie

De auditcommissie bespreekt de financiële positie, het risicomanagement, de informatievoorziening en de ICT. De commissie keurt daarnaast het auditjaarplan goed. Bij vergaderingen zijn ook aanwezig: het bestuurslid met de portefeuille financiën, de manager Corporate Audit en de secretaris van de Raad/bestuur. De externe accountant is aanwezig bij o.a. de bespreking van de jaarrekening, het accountantsverslag en de managementletter.

Om haar taken te kunnen vervullen, ontvangt en bespreekt de auditcommissie:

 • Het concept jaarverslag;
 • De concept jaarrekening;
 • Het accountantsrapport;
 • De managementletter van de accountant;
 • De kwartaalrapportage;
 • Het voortgangsoverzicht van de actiepunten uit de managementletter;
 • De kwartaalrapportage Corporate Audit;
 • De rapportage monitoring auditbevindingen;
 • Het auditplan voor het komende jaar;
 • Het overzicht van de beheersing van toprisico’s binnen ProRail;
 • De rapportage over risicovolle projecten;
 • Het overzicht van juridische zaken;
 • Het verslag van de bijeenkomsten van het risk committee.

In 2013 kwam de auditcommissie vier keer bijeen. Tijdens de vergaderingen kwam, naast de hiervoor aangegeven periodieke rapportages, onder andere aan de orde:

 • De financiële situatie van ProRail;
 • De prestaties op de Key Performance Indicatoren (KPI’s);
 • De uitgevoerde audit op de ICT projecten;
 • Voortgang realisatie activaregister;
 • Risk management;
 • De financiële projectbeheersing;
 • Audit jaarplan 2014.

Selectie- en benoemingscommissie

Deze commissie doet de voorbereiding van de selectie, benoeming en opvolging van commissarissen en bestuursleden. Daarvoor maakt de commissie onder meer een voorstel voor de te hanteren profielschets van de Raad en bestuur. Ook stelt de commissie een rooster van aftreden van commissarissen op en doet zij voorstellen voor (her)benoeming van commissarissen en bestuursleden.

In 2013 kwam de selectie- en benoemingscommissie twee keer bijeen. Voorts werden in een aantal gevallen onderwerpen besproken door de voltallige Raad.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie doet voorstellen aan de Raad over het bezoldigingsbeleid van bestuursleden. Ook maakt de commissie voorstellen voor (wijzigingen van) de individuele bezoldiging van bestuursleden. Verder voert deze commissie de voortgangs- en beoordelingsgesprekken met bestuursleden. De remuneratiecommissie stelt een remuneratierapport op over zijn werkzaamheden. In het vervolg van dit verslag wordt daarvan melding gemaakt.

In 2013 kwam de remuneratiecommissie vijf keer bijeen. Besproken werd het bezoldigingsbeleid voor de statutaire en niet-statutaire leden van het bestuur en de vergoeding aan de Raad. Ook werden de gevolgen van het gewijzigde beloningsbeleid voor de beloning van de bestuursleden besproken. 
Begin 2013 besprak de remuneratiecommissie met de individuele bestuursleden hun functioneren in 2012. In de loop van 2013 werd ook de voortgang van de functioneringsdoelstellingen voor 2013 met hen besproken.

Bespreking eigen functioneren raad van commissarissen

De Raad evalueerde in 2013 zijn eigen functioneren onder leiding van een externe consultant. Het resultaat hiervan is tweemaal uitvoerig besproken door de voltallige Raad. Naar aanleiding van de bespreking heeft de Raad een aantal onderwerpen geformuleerd waaraan de Raad in 2014 extra aandacht zal besteden. Daar er in 2014 twee leden van de Raad aftreden is besloten eind 2013 geen nieuwe evaluatie uit te voeren, maar te wachten tot eind 2014, wanneer de Raad in hernieuwde samenstelling een aantal maanden heeft gefunctioneerd.


Vorig artikelActiviteiten in 2013 Volgend artikelRaad en belangenverstrengeling