Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Algemeen

ProRail is een publieke dienstverlener in spoormobiliteit die 24/7 zorgt voor een beschikbaar, betrouwbaar en veilig spoor voor klanten. Hiermee wil ProRail een belangrijke bijdrage leveren aan het non-stop in beweging en bereikbaar houden van Nederland.

Structuur van de onderneming

De juridische structuur van ProRail B.V. is een niet-beursgenoteerde vennootschap. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door drie statutair directeuren. De raad van commissarissen houdt toezicht. We vermijden transacties met tegenstrijdige belangen van bestuurders of commissarissen. In 2013 waren er geen tegenstrijdige belangen.

Aandeelhouder

De Nederlandse Staat is, via Railinfratrust B.V., de enige aandeelhouder van ProRail B.V. Het aandeelhouderschap is ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Railinfratrust B.V. te Utrecht consolideert de financiële gegevens van ProRail B.V. in haar geconsolideerde jaarrekening.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De hierna uiteengezette grondslagen voor de financiële verslaggeving zijn consistent toegepast voor de gepresenteerde perioden in deze jaarrekening behoudens de aanpassingen zoals opgenomen onder 'Stelselwijziging'. Alle bedragen in de jaarrekening staan vermeld in miljoenen euro’s (EUR), tenzij anders vermeld.

De directie heeft op 29 april 2014 de jaarrekening opgemaakt. De raad van commissarissen heeft de algemene vergadering geadviseerd deze jaarrekening ongewijzigd vast te stellen. Directie en commissarissen hebben op 29 april 2014 toestemming gegeven voor publicatie van de jaarrekening. In de algemene vergadering op 27 juni 2014 is de vaststelling van de jaarrekening geagendeerd.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Presentatie

ProRail is de enige spoorweginfrabeheerder in Nederland en voert deze taken uit op basis van een beheerconsessie verleend door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor het inzicht wordt daarom afgeweken van de standaard indeling en model. De opstelling van materiële vaste activa wijkt af van de standaardindeling (artikel 366 lid 1 Titel 9 BW 2) teneinde beter aan te sluiten bij de aard van het bedrijf conform artikel 362 lid 4 Titel 9 BW 2. Hiertoe is de onderverdeling van de verloopstaat materiële vaste activa uitgebreid. Daarnaast sluit de indeling beter aan bij de gehanteerde benamingen in de communicatie tussen ProRail en de Rijksoverheid.

Schattingen en onzekerheden

Bij het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van ProRail zich diverse oordelen en schattingen die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van de balans en winst- en verliesrekening. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van de balans die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Schattingswijzigingen worden verwerkt in de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de herziening alleen voor die periode gevolgen heeft, of in de periode van de herziening en toekomstige perioden, indien de herziening gevolgen heeft voor zowel de huidige als toekomstige perioden. De schattingen hebben met name betrekking op:

  • levensduren van materiële vaste activa;
  • bijzondere waardeverminderingen van vaste activa; en
  • omvang van voorzieningen (inclusief AK schommelfonds).

Ondanks de beste inschattingen van gebruiksduur kan er sprake kan zijn van versnelde afschrijvingen, buiten afschrijving geraakte activa en boekverliezen doordat desinvesteringsbeslissingen vaak tot stand komen door overwegingen die verder gaan dan de economische levensduur van een individueel actief.

Stelselwijziging

Met ingang van het verslagjaar 2013 heeft ProRail een stelselwijziging doorgevoerd. Hierbij is de grondslag voor de indeling en presentatie gewijzigd van de posten Voorziening omgevingswerken, Overlopende passiva en Opbrengsten. De belangrijkste reden hiervoor is om in de jaarrekening de transparantie te vergroten.

Daarnaast is de presentatie voor het opstellen van het kasstroomoverzicht gewijzigd van de indirecte naar de directe methode. Naar de mening van ProRail past deze presentatie beter bij de feitelijke geldstromen. Het kasstroomoverzicht geeft een beter inzicht in de operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. Onder de kasstroom ten aanzien van de operationele activiteiten zijn beheer en instandhouding verantwoord daar waar de kasstromen uit investeringsactiviteiten voortkomen uit vervanging en vernieuwing.

Onderdelen stelselwijziging

Voorziening – Omgevingswerken

De vooruitontvangen bedragen voor het onderhouden en vernieuwen van omgevingswerken werden tot 2013 verantwoord als Voorziening omgevingswerken. Het betreft vooruitontvangen bedragen (waaronder afkoopsommen) van derden voor vervanging en onderhoud van omgevingswerken. De aard en karakteristieken van deze bedragen zijn dat er geen overwegende aanwezigheid is van onzekerheden omtrent omvang en tijdstip van afwikkeling. Het is daarom passender om deze bedragen te verantwoorden als vooruitontvangen bedragen. Onder het nieuwe stelsel worden deze vooruitontvangen bedragen gepresenteerd onder de schulden (lang- en kortlopend) als Vooruitontvangen omgevingswerken.

Overlopende passiva - Investeringsbijdragen

De investeringsbijdragen werden tot 2013 onder de kortlopende overlopende passiva gepresenteerd. Onder de gekozen presentatiegrondslag zijn de investeringsbijdragen in de balans en toelichting uitgesplitst onder de lang- en kortlopende schulden. Onder de langlopende schulden wordt de totale investeringsbijdrage minus de jaaramortisatie gepresenteerd. Deze presentatie geeft een verbeterd inzicht in de wijze van financiering van de activa. Onder de kortlopende schulden wordt het kortlopende deel van de investeringsbijdrage gepresenteerd.

Overlopende passiva - Overig

De posten Bijdrage inzake stationsprojecten, Egalisatierekening, Fonds winterweer en Overlopende passiva (kortlopend) werden tot 2013 gepresenteerd onder de overlopende passiva. Onder het nieuwe stelsel worden de genoemde posten gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

Opbrengsten

De amortisatie investeringsbijdragen werden tot 2013 onder de opbrengsten gepresenteerd samen met de ontvangen subsidies en de gebruiksvergoeding. De categorieën subsidiebaten en gebruiksvergoeding worden gepresenteerd onder de omzet in de jaarrekening. De winst- en verliesrekening post Amortisatie investeringsbijdragen kwalificeert op basis van de definitie niet als netto-omzet. Gezien de aard en karakter van de post amortisatie investeringsbijdragen geeft het in mindering brengen op de afschrijvingslasten een beter inzicht. Onder de nieuwe wijze van presenteren wordt de amortisatie van de investeringsbijdrage gesaldeerd met de afschrijvingslasten.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2012 zijn herrekend naar de nieuwe grondslagen voor de indeling en presentatie in de jaarrekening. Op basis van deze stelselwijziging zijn het vermogen en resultaat per 31 december 2012 niet gewijzigd. Hieronder is een overzicht gegeven van het effect van de stelselwijziging op de individuele posten:

 Saldo volgens jaarrekening 2012Aanpassingen a.g.v. stelselwijzigingenSaldo na stelsel- wijziging
  Voorziening omgevingswerkenOverlopende passivaOpbrengsten 
      
Voorzieningen 206 -174 - - 32
Langlopende schulden 314 166 13.292 - 13.772
Kortlopende schulden 243 8 823 - 1.074
Overlopende passiva 14.115 - -14.115 - -
Amortisatiebijdragen 416 - - -416 -
Afschrijvingskosten -626 - - 315 -311
Overige waardeveranderingen vaste activa -154 - - 101 -53

Naast de wijziging van de grondslag voor het opstellen van het kasstroomoverzicht van de indirecte naar de directe methode, heeft tevens een herbeoordeling plaatsgevonden van de kasstromen uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. In het kasstroomoverzicht zijn de ontvangen bijdragen van de Rijksoverheid en derden en de daaraan gerelateerde uitgaven toegerekend aan de hiervoor onderkende activiteiten. Voor de vergelijkende cijfers 2012 betekent deze wijziging met name dat de investeringsbijdragen van de Rijksoverheid en derden vanuit de financieringsactiviteiten zijn gerubriceerd onder de investeringsactiviteiten. De vergelijkende cijfers over 2012 zijn overeenkomstig aangepast.


Vorig artikelKasstroomoverzicht 2013 Volgend artikelGrondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de resultaatbepaling