Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

8 Kortlopende schulden

 31 december 201331 december 2012
   
Leveranciers en handelscrediteuren 26 74
Schulden aan deelnemingen 2 5
Kortlopende schulden Rijksoverheid 63 149
Belastingen en sociale lasten 17 12
Overige kortlopende schulden 316 325
Overlopende passiva 484 509
Totaal 908 1.074

De Kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Leveranciers en handelscrediteuren

Onder de Leveranciers en handelscrediteuren zijn opgenomen de ontvangen en nog niet betaalde facturen met name van aannemers voor lopende projecten en onderhoud aan de spoorinfrastructuur.

Schulden aan deelnemingen

De schulden aan deelnemingen betreffen te betalen bedragen aan Keyrail B.V.

Kortlopende schulden Rijksoverheid

De kortlopende schulden Rijksoverheid hebben met name betrekking op terug te betalen beschikte middelen.

Belastingen en sociale lasten

De kortlopende schulden inzake belastingen en sociale lasten bestaan uit de te betalen loonheffing over december 2013 van EUR 12 miljoen (2012: EUR 12 miljoen). Over het vierde kwartaal van 2013 is er sprake van een verplichting inzake omzetbelasting van EUR 5 miljoen (2012: EUR 25 miljoen vordering).

Overige kortlopende schulden

 31 december 201331 december 2012
Rijksoverheid  
Voorfinanciering van geoormerkte programma's (onder andere Stop Tonend Sein, wachtruimten, Beschikbaarheid in zicht) 86 67
Overloop van ontvangen exploitatiebijdragen naar volgende jaren 4 5
Derden  
Af te dragen rente van onderhandse leningen 1 1
Vooruit ontvangen gelden van de Europese Unie 9 8
Vooruit ontvangen gelden van lagere overheden en derden 13 15
FENS projecten 11 23
Diverse personeelsaanspraken (onder andere aanspraken vakantiegeld en vrijetijdsaanspraken) 25 26
Vooruit gefactureerd aan derden 19 12
Geleverde prestaties, waarvoor nog geen factuur door de aannemer c.q. leverancier is ingediend 144 164
Overige nog te betalen kosten 5 5
Totaal 316 325

Overlopende passiva

 31 december 201331 december 2012
   
Investeringsbijdragen 454 479
Vooruitontvangen omgevingswerken 10 8
Bijdragen inzake stationsprojecten 4 7
Egalisatierekening 10 7
Fonds winterweer 6 8
Totaal 484 509

Investeringsbijdragen

De Investeringsbijdragen betreffen de door de Rijksoverheid of derden betaalde vergoedingen voor investeringsprojecten. Deze vrijval vindt plaats naar rato van afschrijvingen en desinvesteringen op de door genoemde partijen gefinancierde materiële vaste activa.

Vooruitontvangen Omgevingswerken

De verantwoorde bijdrage inzake omgevingswerken heeft overwegend een langlopend karakter. Het kortlopende deel van de bijdrage heeft betrekking op de jaarlijkse aanwending voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.

Bijdragen inzake stationsprojecten

Ten behoeve van de financiering van commerciële voorzieningen in grote stations vernieuwingsprojecten, de zogeheten Nieuwe Sleutel Projecten, is door NS Stations (voorheen: NS Poort) in totaal EUR 113 miljoen (prijspeil 1 januari 2006) toegezegd. Op de initiële overeenkomsten zijn indexeringen toegepast voor in totaal EUR 12 miljoen en zijn contractwijzigingen overeengekomen voor in totaal EUR -25 miljoen, waarmee het totaal van de overeengekomen toezeggingen EUR 100 miljoen bedraagt. Het verloop van deze bijdragen in 2013 is:

  Bijdragen Rente Aanwending Totaal
         
Stand per 31 december 2012 64 2 -59 7
         
Mutaties 2013 - - -3 -3
Stand per 31 december 2013 64 2 -62 4

Egalisatierekening

De egalisatierekening is het saldo van de in het verleden gerealiseerde resultaten uit gewone bedrijfsuitoefening en door de Rijksoverheid ingehouden taakstellingen bij het verlenen van de subsidiebeschikkingen. Dit saldo wordt verantwoord als overlopend passief.

  2013 2012
     
Stand per 1 januari
7 -11
     
Mutatie resultaat 3 18
Dotatie - -
Stand per 31 december
10 7

Mutatie resultaat

De mutatie resultaat 2013 van EUR 4 miljoen (2012: EUR 18 miljoen) betreft het verschil tussen de verleende subsidie in 2013 en de werkelijke kosten van de door subsidieverlener opgedragen taken.

Fonds winterweer

Ter dekking van toekomstige uitgaven bij zwaar winterweer is voor extra benodigde inzet van stations- storingsploegen een fonds nog te besteden subsidiegelden gevormd. Het fonds kent een maximale omvang van de verwachte extra kosten voor twee achtereenvolgende jaren met extreem winterweer, te weten EUR 8 miljoen. In 2013 hebben zich situaties voorgedaan als gevolg van streng winterweer die leiden tot een onttrekking uit het fonds van EUR 3 miljoen. Ultimo 2013 is een dotatie gedaan aan het fonds van EUR 1 miljoen.


Vorig artikel7 Langlopende schulden Volgend artikel9 Bedrijfsopbrengsten