Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

1 Materiële vaste activa

 Dragen, geleiden en doorsnijdenEnergieBeheersen en communicatieBeveiligenTransferWerken in constructie Totaal
Stand per 31 december 2012       
Aanschafwaarde 22.288 4.665 1.328 2.915 4.388 1.699 37.283
Cumulatieve afschrijvingen -9.054 -2.962 -849 -1.790 -2.808 - -17.463
Boekwaarde 13.234 1.703 479 1.125 1.580 1.699 19.820
        
Mutaties in de boekwaarde       
Investeringen - - - - - 1.212 1.212
Ingebruikname 447 90 95 71 222 -925 -
Niet activeerbare investeringen - - - - - -114 -114
Desinvesteringen (incl. cum. afschr.) -63 -6 - -1 -4 - -74
Afschrijvingen -386 -65 -75 -70 -61 - -657
Herwaardering -17 1 4 7 - - -5
Overige mutaties -3 - - -2 6 -23 -22
Saldo -22 20 24 5 163 150 340
        
Stand per 31 december 2013       
Aanschafwaarde 22.379 4.688 1.425 3.000 4.598 1.849 37.939
Cumulatieve afschrijvingen -9.167 -2.965 -922 -1.870 -2.855 - -17.779
Boekwaarde 13.212 1.723 503 1.130 1.743 1.849 20.160
        
Boekwaarde op basis van historische aanschafwaarde 10.222 1.353 459 958 1.446 1.849 16.287

Het juridische eigendom van de spoorinfra ligt bij Railinfratrust B.V. (100% aandeelhouder van ProRail B.V.).

Categorieën materiële vaste activa

 Dragen, geleiden en doorsnijdenEnergieBeheersen en communicatieBeveiligenTransfer
      
Terreinen 771 - - - -
Aardebaan (incl. voorzieningen) 1.062 - - - -
Bovenbouw (incl. ballast) 3.936 - - - -
Bruggen 3.914 - - - -
Tunnels 2.500 - - - -
Overige (zoals: overwegen en geluidsschermen) 1.029 - - - -
Bovenleiding en draagconstructies - 1.047 - - -
Onderstations/voedingsinstallaties - 676 - - -
Hard- en software van de systemen voor de aansturing van de treindienst - - 177 - -
Reizigersinformatiesystemen - - 90 - -
Telecommunicatienetwerken - - 218 - -
Overige communicatieapparatuur - - 18 - -
Baanvak- en emplacementsbeveiliging (zoals: detectiesystemen, seinen en treinbeïnvloedingssystemen) - - - 1.130 -
Perrons inclusief overkappingen - - - - 805
Toegang tot perrons (zoals: roltrappen, liften, bruggen en tunnels) - - - - 407
Publieke aandeel in stationsgebouwen - - - - 314
Fietsenstallingen - - - - 217
Totaal 13.212 1.723 503 1.130 1.743

 

Investeringen

De investeringen in vaste activa bedroegen in 2013 EUR 1.212 miljoen en zijn 1% lager dan in 2012 (EUR 1.228 miljoen). In de presentatie is ervoor gekozen de investeringen bruto te presenteren en op een afzonderlijke regel de Niet activeerbare investeringen te verantwoorden.

Gefinancierd door ministerie van Infrastructuur en Milieu
Grote stations vernieuwingsprojecten Uitbreiding 102 8%
OV SAAL (Schiphol-Amsterdam--Almere-Lelystad)Uitbreiding 93 8%
Delft spoorzoneUitbreiding 77 6%
Randstadspoor (omgeving Utrecht)Uitbreiding 51 4%
Maasvlakte WestUitbreiding 40 3%
DSSU (DoorStroomStationUtrecht)Uitbreiding 37 3%
Geoormerkte programma's *Uitbreiding 167 15%
Overige uitbreidingsprojectenUitbreiding 112 10%
Bovenbouwvernieuwingsprojecten **Vervanging 125 10%
Overige vervangingsprojectenVervanging 210 16%
Subtotaal ministerie  1.014 84%
Gefinancierd door derden   
Projecten provincies en gemeenten  185 15%
Projecten FENS (Fonds eenmalige bijdrage NS) ***  13 1%
Subtotaal derden  198 16%
Totaal investeringen  1.212 100%
* Geoormerkte programma's zijn groepen projecten die tezamen een bepaalde investering realiseren. Voor deze programma's worden geoormerkte gelden door het ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikbaar gesteld. Voorbeelden zijn de programma's Reistijdwinst, Herstel Plan Spoor fase 2 en Stop Tonend Sein. 
** Bovenbouwvernieuwingsprojecten hebben betrekking op de vervanging van ballast, dwarsliggers, spoorstaven, bevestigingsmaterialen en wissels. 
*** Projecten FENS hebben betrekking op het beheer en ander kosten voor projecten als Beheerste Toegang Stations, Kwaliteitsverbetering stations en OV-chipkaart. 

 

Ingebruikname

De in gebruik genomen vaste activa in 2013:

Stationsprojecten (incl. grote stationsprojecten) 231
Bovenbouwvernieuwingsprojecten 98
Den Bosch, sporen in Den Bosch 71
Bouw diverse onderdoorgangen, bruggen en passages 62
ICT-projecten 46
Aanleg / vernieuwing emplacementen 37
Amersfoort, bouw dive under 32
Vernieuwing VL-posten 32
RijnGouwelijn Oost 29
Nijverdal, combiplan Nijverdal 28
Randstadspoorprojecten 27
Hanzelijn 21
Diverse kleinere projecten 211
Totaal 925

Niet activeerbare investeringen

De niet activeerbare investeringen betreffen in 2013:

Delft spoorzone (uitgaven kabels en leidingen derden, grondsanering en schadeloosstellingen) 29
Bovenbouwprojecten (niet activeerbare deel) 12
Sloopkosten bij diverse projecten 9
Rijn-Gouwe lijn (niet doorgaan Light rail deel van het project) 8
Zwolle Spoort (als gevolg van gewijzigde scope) 4
OV Saal (uitgaven door scopewijzigingen) 4
Betuweroute Nazorg (gevelisolatie) 4
Stationsoutillage programma (niet activeerbare planstudie) 3
Diverse kleinere projecten 41
Totaal 114

Desinvesteringen

De desinvesteringen zijn veroorzaakt door met name onderstaande projecten:

Sloop bij reguliere bovenbouwvervangingsprojecten 59
Sloop in het kader van functiewijzigingsprojecten en andere vervangingsprojecten 14
Diverse kleinere projecten 1
Totaal 74

Herwaardering

De herwaardering van de materiële vaste activa in 2013 is gebaseerd op de samengestelde indexcijfers van de CBS-maandstatistieken over de periode september 2012 tot en met augustus 2013. De gehanteerde indexcijfers laten per saldo een mutatie zien van EUR -5 miljoen in de activa, die heeft geleid tot een per saldo negatieve herwaardering ten laste van de herwaarderingsreserve van EUR 3 miljoen en een per saldo EUR 2 miljoen afwaardering ten laste van de winst- en verliesrekening.

Overige mutaties

Onder Overige mutaties bij de materiële vaste activa zijn opgenomen overboekingen van categorieën activa naar aanleiding van recente inzichten in de verschillende typen objecten. Daarnaast is de mutatie bij de Werken in Constructie een gevolg van de herrubricering in verband met het economisch eigendom van objecten (EUR 16 miljoen) en ontvangen bijdragen op investeringen voorgaande jaren (EUR 6 miljoen).

Buiten afschrijving geraakte activa

De post Materiële vaste activa bevat een groot aantal objecten waarvan de afschrijvingstermijn is verstreken en daarmee buiten afschrijving geraakt. De technische staat van deze objecten laat toe dat deze objecten niet op korte termijn vervangen behoeven te worden. Het gaat hierbij met name om: stationsgebouwen, spoorbruggen, beveiliging, bovenleiding en draagconstructie, perronkappen en bovenbouw.


Vorig artikelGrondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de resultaatbepaling Volgend artikel2 Financiële vaste activa