Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×
HeaderFacetName

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Onze medewerkers

ProRail gaat op een maatschappelijk verantwoorde manier om met de aan haar beschikbaar gestelde middelen. Daarbij moeten we de effectiviteit en efficiëntie van ons werk verbeteren. ProRail helpt betrokken medewerkers om effectief en efficiënt te werken en om hun kennis in te zetten. Met het programma Lean Transformatie werken we aan versterking van de klantgerichte slagvaardigheid, en aan meer doelmatigheid tegen lagere kosten. Ook gaan we ons personeelsbestand verkleinen, zonder aan kwaliteit in te boeten. Vanwege de door het ministerie van infrastructuur en Milieu opgelegde taakstelling worden voorbereidingen getroffen om de voorziene reductie aan arbeidsplaatsen de komende jaren uit te voeren. Daarbij zal ProRail zich maximaal inzetten om medewerkers die hun baan verliezen te herplaatsen. Deze ingreep is nodig omdat we per jaar structureel EUR 48 miljoen minder kunnen besteden aan apparaatskosten zoals personeelskosten, inhuur, kantoorkosten, huisvesting en externe dienstverlening.

Versterken leiderschap

De leidinggevenden van ProRail spelen een cruciale rol. Zij staan voor de uitdaging om een cultuuromslag naar effectiever en efficiënter werken in goede banen te leiden. Hiervoor hebben we een leiderschapsprogramma ontwikkeld dat zich richt op het versterken van leiderschap binnen ProRail met als uiteindelijke doel: het leveren van hoge prestaties en het realiseren van de vier strategische doelstellingen waarmee we het spoornetwerk veiliger, betrouwbaarder, punctueler en duurzamer willen maken.
In 2013 is een vernieuwd leiderschapsprofiel opgesteld. Hierbij zijn de nieuwste inzichten over leiderschapsontwikkeling en best practices van organisaties om ons heen gebruikt. Het is een generiek profiel, dat geldt voor alle leidinggevenden en dat is gebaseerd op drie pijlers van effectief leiderschap: Richting geven aan verandering, Mensen in hun kracht zetten en Doelgericht sturen. Inzichtelijk wordt gemaakt of onze leidinggevenden de potentie en ambitie hebben om zich te ontwikkelen naar het nieuwe leiderschapsprofiel.
In 2014 wordt het leiderschapsprofiel breed verspreid en meegenomen in de instructies voor de beoordelingscyclus in 2014. De richtlijn is dat iedere leidinggevende tenminste één ontwikkelafspraak maakt over een van de competenties van het leiderschapsprofiel. Begin 2014 is een leerplan gereed, gebaseerd op het nieuwe leiderschapsprofiel, waarmee ProRail de ontwikkeling van de leidinggevenden ondersteunt.

Nieuwe waarden

In 2013 kwam door een proces met en door medewerkers aan de hand van de methode storyfinding & storytelling een nieuwe set waarden tot stand. De basis voor hoe wij in de nieuwe organisatie met elkaar werken, ligt in onze vier kernwaarden: Hart voor het spoor, Servicegericht, Doelgericht en Samenspel. De essentie van de waarden is dat ProRail-medewerkers hun vak verstaan en hart voor het spoor hebben. Daarbij hebben zij service hoog in het vaandel staan en zorgen ze ervoor dat de klant zich altijd geholpen voelt. In samenspel met de vervoerders, de reizigers, ingenieursbureaus, aannemers en de omgeving werken we iedere dag met volle inzet aan het realiseren van de doelstellingen van ProRail. De waarden geven richting aan het handelen van alle ProRail-medewerkers en helpen om ons verder te ontwikkelen en elkaar aan te spreken op gedrag dat wezenlijk is om succesvol te zijn.

Mobiliteit en ontwikkeling

In 2013 is het Loopbaancentrum opgericht. Naast de van-werk-naar-werkbegeleiding van Matchpoint, die al in 2012 van start is gegaan, ondersteunen de adviseurs van het Loopbaancentrum medewerkers bij vragen over persoonlijke ontwikkeling en loopbaanvragen. Ook kunnen teams en groepen praktisch advies en gerichte ondersteuning krijgen bij vragen over duurzame inzetbaarheid. De zogenaamde caseregisseurs re-integratie ondersteunen managers bij het begeleiden van (langdurig) verzuim. FlexPool coördineert de vragen naar tijdelijke capaciteit voor klussen en projecten intern en extern. Of het nu gaat om vrijwillige of gedwongen mobiliteit binnen of buiten ProRail, het Loopbaancentrum kan medewerkers daarbij begeleiden en biedt ondersteuning met trainingen, begeleiding en actieve bemiddeling. Aan verbetering van de interne mobiliteit is in 2013 aandacht gegeven. Dat wordt in 2014 doorgezet.

Begeleiding boventalligen

Ook in 2013 is hard gewerkt om boventalligen naar een nieuwe werkplek binnen ProRail te bemiddelen. Sommigen hebben ervoor gekozen gebruik te maken van het transferbudget om zelfstandig een nieuwe werkbestemming te realiseren. In 2013 zijn twee professionele partners geselecteerd die medewerkers begeleiden bij een oriëntatie op de externe arbeidsmarkt.
Het aantal individuele loopbaanvragen is sterk toegenomen en bovendien zijn enkele grote duurzame inzetbaarheidsprojecten in uitvoering. Het Loopbaancentrum slaagde erin om in alle capaciteitsvragen voor projecten en klussen te voorzien.

Toolkit organisatievernieuwing

In het verslagjaar heeft de in 2012 ontwikkelde Toolkit Organisatievernieuwing duidelijk vruchten afgeworpen. Deze kit bevat alle standaarden die worden ingezet bij organisatieverandering, van richtlijnen en memo’s tot standaardbrieven en formulieren. De toolkit is bedoeld voor managers en HRM om ervoor te zorgen dat organisatievernieuwingen consistent verlopen.
Het plaatsingsproces voor de organisatievernieuwing ‘1 in Finance’, uitgevoerd op basis van de toolkit, is inmiddels met succes afgerond en ook kleinschaliger veranderprojecten zijn met goed resultaat afgesloten. De toolkit is in 2013 geëvalueerd met leidinggevenden, HRM, medezeggenschap en vakbonden; documenten en richtlijnen zijn waar nodig aangepast. Op basis van deze evaluatie worden ook de sociale spelregels aangescherpt.
In 2014 zal de adviesaanvraag in het kader van de Taakstelling en het daaruit voortvloeiende plaatsingsproces ook met hulp van de toolkit worden uitgevoerd.

Vereenvoudiging beoordelingssysteem

In 2013 is door directie, OR en vakbonden besloten om het beoordelingssysteem te wijzigen. Het systeem is zodanig vereenvoudigd dat er meer ruimte komt voor functioneringsbesprekingen en meer aandacht voor de bijdrage van de medewerker aan de realisering van de bedrijfsdoelstellingen. Ook is de koppeling tussen beoordelingsscore en salarisverhoging inzichtelijker gemaakt.


Vorig artikelEen doelgerichte organisatie Volgend artikelOns vakmanschap