Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×
HeaderFacetName

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Professionele ontwikkeling

ProRail vindt het als een van Nederlands grootste bouwopdrachtgevers belangrijk om zo duurzaam en effectief mogelijk in te kopen. Samenwerken aan innovaties voor een goed en veilig spoor en kwalitatieve versterking van de inkoopprocessen stonden in 2013 hoog op de agenda.

Ons inkoopbeleid

In ons inkoopbeleid willen we hoge kwaliteit voor een redelijke prijs met als perspectief een duurzaam en veilig spoor. Dit realiseren we in samenspel met onze ketenpartners: aannemers, ingenieurs, adviseurs en toeleveranciers.

Van kosten naar waarde

ProRail werkt bij de inkoop toe naar een omslag van sturen op kosten naar sturen op waarde volgens de methode Best Value Procurement (BVP). Met deze methode wordt de beste leverancier voor een grote klus geselecteerd, waarbij de opdrachtgever zich meer op de hoofdlijnen concentreert en de leverancier laat doen waar die goed in is. In 2013 is besloten BVP structureel te gaan toepassen en is onze aanpak geharmoniseerd met andere publieke opdrachtgevers zoals het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat.
Met de invoering van de Aanbestedingswet 2012 per 1 april 2013 is ook een Klachtenregeling ingevoerd. In 2013 heeft circa 20% van de ingediende klachten geleid tot een bijgestelde reactie van ProRail waardoor (potentieel) minder procedures.

Systems Engineering

In november 2013 werd de 3e Leidraad Systems Engineering (SE) gepubliceerd. De spoorsector stimuleert de toepassing van SE sinds 2007. Het stelt ons in staat om beter in te spelen op de behoeften van onze klanten en om de samenwerking met andere partijen te intensiveren.

Nieuwe prestatiemeting

In het verslagjaar hebben we samen met Rijkswaterstaat de proefprojecten voor nieuwe methodes van prestatiemeten bij de civiele betonbouwers voortgezet en een keten van vijf aaneengesloten kwartaalmetingen ingericht. Het doel is om de prestaties van opdrachtnemers zwaarder mee te laten tellen bij volgende gunningsbeslissingen en ze de mogelijkheid te bieden zich beter te onderscheiden en uit goede prestaties meer rendement te halen.

Online marktplein voor aanbestedingen

Begin 2013 is TenderNed live gegaan, een website waar alle overheidsaanbestedingen worden gepubliceerd en bedrijven zich kunnen inschrijven. TenderNed is door middel van de Aanbestedingswet voorgeschreven als e-procurementsysteem.

Duurzame inkoopcriteria voor bouwprojecten

ProRail heeft in juni 2013 de Green Deal Duurzaam GWW ondertekend, een samenwerkingsverband tussen overheidsopdrachtgevers, marktpartijen en kennisinstituten. In 2012 ontwikkelde Green Deal de Aanpak Duurzaam GWW, een geharmoniseerde methode om de projecten structureel op duurzame wijze te ontwikkelen.

Tunnelalliantie

In 2013 is veel tijd besteed aan het gereed krijgen van de Tunnelalliantie voor aanbesteding. De Tunnelalliantie is een methode om duurzame samenwerking tussen marktpartijen, investerende (regionale) overheden en ProRail tot stand te brengen. De desbetreffende aanbesteding is eind 2013 gestart.

Ook hebben de onderhoudsaannemers en ProRail veel tijd geïnvesteerd in de verbetering van de prestaties en van de relaties tussen de samenwerkende partijen. Een voorbeeld daarvan is de versnelling van het betalingsproces aan de handelspartners van ProRail.

Veiligheidsladder en veiligheidspaspoort

De Veiligheidsladder, een instrument dat door ProRail is ontwikkeld, is in 2013 ingevoerd bij spoor- en onderhoudsaannemers, ingenieursbureaus, kabel- en boorbedrijven en werkplekbeveiligingsbedrijven.

Met de Veiligheidsladder stimuleren we onszelf en onze spoorpartners om bewust veilig te werken. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid vanzelfsprekend onderdeel zijn van de organisatie, hoe hoger de score. Naarmate een bedrijf hoger op de veiligheidsladder komt, krijgt het een gunningsvoordeel bij aanbestedingen. Dit voordeel kan oplopen tot 10 procent. De tredes van de veiligheidsladder lopen van 1 tot 5.

Nadat in 2012 life saving rules zijn geïntroduceerd is eind 2013 de invoering van het digitaal veiligheidspaspoort afgerond. In dat paspoort worden persoonlijke certificaten, instructies en eventuele overtredingen geregistreerd.

Samenwerking en innovatie

Het spoor bestaat bijna 175 jaar en is steeds in beweging. We willen blijven innoveren om reizigers en vervoerders goed te kunnen blijven bedienen op een veilige en duurzame manier. Ook in 2013 hebben we in samenspel met onze spoorpartners en onderwijs en wetenschap geïnnoveerd.

Strategische Alliantie Rijkswaterstaat en ProRail

Na twee jaar samenwerken in de Strategische Alliantie met Rijkswaterstaat is duidelijk dat we niet alleen op het hoogste niveau samenwerken, maar dat dit ook op de werkvloer vanzelfsprekend is geworden. Steeds eerder en vaker weten collega’s van RWS en ProRail elkaar te vinden om van elkaar te leren, kennis te delen of om heel concreet met elkaar aan de slag te gaan. Dit allemaal vanuit de overtuiging dat het voor beide organisaties én de markt voordelen oplevert als de twee grootste opdrachtgevers in het infrastructuurdomein samen optrekken. Enkele concrete voorbeelden van samenwerking in 2013 zijn het gezamenlijk uitvoeren van inspecties aan kunstwerken, de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op het gebied van gevelisolatie en een Infraclaim brochure met een overzicht van werkzaamheden aan (vaar)weg en spoor.

Alliantie voor innovatiever spoor

In juni 2013 ondertekenden wij een samenwerkingsalliantie met TNO. Samen willen we nieuwe opties ontwikkelen voor onder meer efficiënter onderhoud door monitoring van systemen en voor het vergroten van de veiligheid. De alliantie richt zich uitsluitend op projecten van precompetitieve aard en wordt geleid door een programmaraad met bestuurders van beide organisaties.

Innovatievoorstellen van onze spoorpartners

ProRail wil samen met de markt innovaties realiseren. Via ons loket voor unsolicited proposals (USP) kunnen ingenieursbureaus, adviesbureaus en bouwbedrijven innovatievoorstellen doen. In 2013 zijn 24 proposities ingediend, waarvan er 8 zijn geaccepteerd. De voorstellen gaan over het op afstand meten van de temperatuur van spoorstaven om de werking van de wisselverwarming te controleren (Avic BV), het testen van ERTMS level 3 (Alstom/Bombardier), duurzamere energievoorziening(Arcadis/Siemens), een spoortrap als alternatief voor onbewaakte overwegen(Movares), robuustere treinbeveiligingsinstallaties(Movares/Mors Smitt), duurzame accu’s (Grontmij) en een leidingonderbreker die met hoge snelheid kan worden bereden (Movares).

Krachtenbundeling met TU Delft

Over de periode 2013-2016 investeren ProRail en de TU Delft samen EUR 8,6 miljoen in onderzoek en onderwijs dat is toegespitst op het Nederlandse spoor. De samenwerking omvat een nieuwe leerstoel Railbouwkunde, projecten in het kader van het researchprogramma ExploRail en het project Railway Gaming Suite. De alliantie met de TU Delft is getekend tijdens een symposium ter gelegenheid van de inauguratie van Rolf Dollevoet, systeem expert Spoor bij ProRail, als deeltijdhoogleraar Railbouwkunde. In ExploRail wordt in opdracht van ProRail door onder andere de TU Delft promotieonderzoek uitgevoerd naar een betere aanpak van verstoringen.

Nationale spoordatabase

Samen met de onderhoudsaannemers hebben we in 2013 de eerste onderdelen van een nationale spoordatabase ontwikkeld. Daarmee werden de contouren zichtbaar van een actuele online database die toegankelijk is voor alle spelers in de spoorbranche. De database, Spoordata.nl geheten, is begin 2014 live gegaan.

Overzicht investeringen spoor en stations

Totaal EUR 1,36 miljard

 

Lees meer over Spoorprojecten en stationsprojecten


Vorig artikelHinder beperken Volgend artikelDuurzaam spoor