Door cookies te accepteren kunnen we uw gebruikerservaring op onze website verbeteren.

×
HeaderFacetName

Verslagzoeker help

Verfijn hieronder op onderwerp Verwijder uw selectie(s)
Toon inhoudsopgave jaarverslag

Betrouwbaar spoor

Om één van onze hoofddoelstellingen – nul vermijdbare verstoringen – te bereiken hebben we in 2013 een intensief programma gelanceerd om het aantal verstoringen van de treindienst verder in te perken. Als een verstoring leidt tot een vertraging van meer dan 3 minuten van minimaal 1 trein spreken we van Treindienst aantastende onregelmatigheden (TAO's). Het totale aantal TAO's van het treinverkeer laat een lichte stijging zien van 10.764 in 2012 naar 10.953 in 2013.

Er zijn verschillende oorzaken voor TAO's

In 2013 wordt 43% (een lichte toename ten opzichte van de 42% in 2012) veroorzaakt door toedoen van spoorlopers, vandalen, koperdiefstal en suicides. In 2013 is ingezet op het nemen van preventieve maatregelen zoals het plaatsen van hekwerken en andere vormen van afscherming van het spoor. Deze aanpak zal in 2014 worden voortgezet.

Een andere oorzaak voor een storing is het technisch falen van de infrastructuur. Hier zien we een daling ten opzichte van 2012 met 2%. Op onderdelen daalde het aantal verstoringen in de treindienst door falende ICT-middelen voor het tweede jaar op rij met meer 15%. En dat is goed nieuws, omdat ICT-storingen relatief een grotere impact hebben op de treindienst dan andere onregelmatigheden. Een andere positieve trend is dat in het gebied Utrecht-Amsterdam-Schiphol het aantal TAO's als gevolg van wisselstoringen daalde hier met ongeveer 30%. Op het gebied van storingen veroorzaakt door processen is de prestatie in 2013 stabiel gebleven. Onder processen vallen storingen veroorzaakt door met name werkzaamheden. Omdat er in 2013 (fors) meer is gewerkt aan het spoor was er dus feitelijk een afname van het aantal storingen veroorzaakt door werkzaamheden. 

Tot slot is onze infrastructuur open en hiermee gevoelig voor weersinvloeden. Ook komend jaar zetten we ons in om de gevolgen van TAO's voor de reiziger als gevolg van winterweer, hitte, storm en gladheid verder te beperken.

Treindienst aantastende onregelmatigheden 

 

 

 • Treindienst Aantastende Onregelmatigheden
  2013

   83.9%

   90.9%

  10.050
  10.953
  2012

   89.9%

  10.764
  2011

   91%

  10.891
  2010

   100%

  11.970

 

De tijd voor het herstel van storingen kwam eind 2013 uit op 11.843 uur, een toename ten opzichte van 2012 met 4.688. De gemiddelde functieherstelduur kwam in 2013 uit op 112 minuten, een toename ten opzichte van 2012 met 28 minuten. Deze toename is te verklaren door enerzijds een verandering in de administratie van functiehersteltijd. Anderzijds door scherpere (veiligheids)regelgeving voor baanwerkers. Dit heeft geleid tot het in overleg met vervoerders vaker uitstellen van functieherstel naar nachtelijke uren om hinder voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Vanwege de lager dan voorziene reductie van het aantal TAO’s, dat we met ons verbeterprogramma 2012-2015 op minus 2.750 hebben gesteld, is de aanpak voor 2014 verder aangescherpt. De verwachting is dat de plannen die in het najaar 2013 zijn geoperationaliseerd hun resultaten in 2014 laten zien. De ingeslagen weg naar verbetering betrouwbaarheid Spoor geeft veel energie en vertrouwen in de organisatie.

Het denken en werken in ketens en de continue focus op toegevoegde waarden voor klant geven het geheel een extra impuls. De voorgenomen organisatieaanpassingen binnen ProRail zullen ons nog beter in staat stellen de geformuleerde ambities waar te maken.

 • Gemiddelde Functieherstelduur
  2013

   95%

  112
  2012

   65%

  84
  2011

   80%

  97
  2010

   100%

  117
  2009

   93%

  110

 

Koperdiefstal

In 2013 is door ProRail samen met onder andere TenneT, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Veiligheid en Justitie gewerkt aan het terugdringen van het aantal koperdiefstallen via het convenant Koperslag. Deze goede en effectieve samenwerking heeft geleid tot een significante daling van de koperdiefstallen. Samen met haar partners in Actie Koperslag werkt ProRail er hard aan om het aantal diefstallen verder terug te dringen. Op het spoor is het totaal aantal koperdiefstallen fors afgenomen, van 515 in 2011, naar 366 in 2012 en 220 in 2013. Dit betekent een daling met bijna 60%. Deze daling is met name het resultaat van de preventieve maatregelen die ProRail heeft getroffen  zoals het plaatsen van hekken, camera's, het toepassen van nieuwe koper-vervangende technieken en de inzet van boa's (BuitengewoonOpsporingsAmbtenaar) door ProRail en surveillanten. Om de bereikte resultaten van de Actie Koperslag te borgen zijn deze maatregelen inmiddels opgenomen in de reguliere processen van ProRail. Bij een koperdiefstal ontstaat direct vertraging in verband met noodzakelijke reparaties aan het spoor. Minder koperdiefstal betekende afgelopen jaar dus minder vertraging en een betere doorstroming van het treinverkeer.

Aantal koperdiefstallen

Prestatiegericht onderhoud (PGO)

ProRail werkt sinds vijf jaar met PGO-contracten. PGO wil zeggen: sturen op resultaten in plaats van activiteiten. Er zijn nu 8 PGO-contracten operationeel, ruim een derde van het totaal aantal beoogde contracten. De migratie naar PGO is in de afgelopen jaren regelmatig geëvalueerd.
Begin 2013 liet ProRail een externe audit uitvoeren op de PGO-contracten. Deze audit heeft medio 2013 geleid tot een convenant met alle erkende onderhoudsaannemers over datamanagement, kennis en opleiding, contractering en operationele samenwerking binnen de keten. In 2014 zal nog eens een viertal PGO-contracten, als pilot, worden aanbesteed.

Treinbeveiliging

In 2013 zijn we begonnen met een integrale analyse van de treinbeveiligingsketen, gericht op structurele verbetering van de systeemveiligheid en versterking van de leercultuur binnen ProRail. Begin 2014 is dit initiatief omarmd door de spoorsector.

Het weer

In 2013 hadden we te maken met sneeuwval, vorst, herfstbladeren, hitte en bermbranden. Het weer speelde het spoor vooral parten tijdens een paar extreem warme dagen in de zomer en stormachtig weer in oktober en december. Maar steeds vaker weten we hierdoor te voorkomen dat de treinenloop daardoor verstoord raakt.

Winterweer

ProRail en NS werken nauw samen om sneeuw en vorst het hoofd te bieden. We hebben een meerjarig winterprogramma opgesteld met maatregelen waardoor de kans op het vastlopen van het treinverkeer bij slechte weersomstandigheden structureel afneemt, zodat het slechte weer reizigers minder treft. We hebben de wisselverwarming aangepast, we verwijderen ijsblokken van de bodem van treinen en hebben meer monteurs paraat om verstoringen snel te kunnen verhelpen. NS zet op risicovolle dagen minder, maar langere treinen én extra medewerkers in.

Een belangrijk onderdeel van het winterprogramma is de aangepaste dienstregeling waardoor het minder druk wordt op het spoor en verstoringen zich minder snel als een olievlek verspreiden. In 2013 is deze aangepaste dienstregeling enkele keren ingezet op dagen met sneeuwval en vorst. Er waren wel lokale en regionale verstoringen als gevolg van het weer, maar landelijk bleef de treindienst onder controle.

Samen met de vervoerders en andere partijen werken we aan meer maatregelen, die in samenspraak met het ministerie van Infrastructuur en Milieu kunnen worden opgenomen in de Lange Termijn Spooragenda van het ministerie.

Lente- en zomerweer

De zomer van 2013 kende 7 dagen boven de 30 graden, aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van 2 dagen over de periode 2008 – 2012. Desondanks bleef het aantal verstoringen als gevolg van seizoensinvloeden in 2013 laag, met gemiddeld 19 per maand. Het gemiddelde over 2008-2012 lag op 35 verstoringen per maand.

Tijdens de lente en de zomer deden zich 6 spoorspattingen voor, vervormingen van spoorstaven als gevolg van stijgende temperaturen. Dit aantal lag hoger dan voorgaand jaar maar bleef ruim binnen de doelstelling voor 2013. De spoorspattingen vonden plaats in Eindhoven, Sloe, Woerden-Gouda, Zwolle, Watergraafsmeer en Mariënberg-Gramsbergen.

Herfstweer

In de oktoberstorm van 2013 belandden 30 bomen op het spoor. Enkele treinen kwamen in botsing met omgevallen bomen, maar er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Op 5 december werd vanwege de toenemende stormkracht de treindienst in de kop van Noord-Holland en boven Zwolle preventief stilgelegd. In de loop van de avond kon het treinverkeer weer veilig worden hervat.
In aanvulling op de reguliere herfstmaatregelen hebben we in 2013 de groenstroken langs het spoor intensiever onderhouden om overmatige bladval in de herfst te beperken. Machinisten geven we de ruimte om in de herfst hun snelheid op sommige trajecten aan te passen aan de omstandigheden en voorzichtiger te remmen.

Twitcident

Het weerbureau van ProRail werkt intensief samen met Meteo Consult en het KNMI om de juiste inschatting te kunnen maken van de impact van het weer op het spoor. Als aanvulling daarop gebruiken we sinds 2013 Twitcident, een tool van TNO en TU Delft. Twitcident helpt bij de signalering van twitterberichten over het weer. Meestal zijn gebeurtenissen sneller bekend via Twitter dan op een andere manier. Bovendien zeggen deze berichten vaak iets over hoe het weer daadwerkelijk wordt ervaren en op welke plekken een situatie ontstaat waar we op moeten inspelen. Aan de hand van de informatie uit Twitcident kunnen we bijvoorbeeld storingsploegen naar een bepaalde locatie te sturen.


Vorig artikelPunctueel spoor Volgend artikelDe toekomst van het spoor